คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร จัดโครงการสัมมนา "นวัตกรรมการสร้างถนนเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคมและการมือง : ถนนหมายเลข 106 ช่วง อำเภอเถิน - ลี้" พร้อมรับฟัง ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากประชาชนในพื้นที่ - ไทยเสรีนิวส์
คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร จัดโครงการสัมมนา “นวัตกรรมการสร้างถนนเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคมและการมือง : ถนนหมายเลข 106 ช่วง อำเภอเถิน – ลี้” พร้อมรับฟัง ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากประชาชนในพื้นที่
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000