พ่อเมืองอุดร จัดเวทีระดมแนวคิดพัฒนาเมือง

พ่อเมืองอุดร จัดเวทีระดมแนวคิดพัฒนาเมือง

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 17 ตุลาคม ที่หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เบิ่งแญงอุดรธานีให้อยู่ดีมีสุข” เฮ็ดแผนพัฒนาจังหวัดอุดรอย่างมีส่วนร่วมและค้ำคูณ พร้อมมอบนโยบายและทิศทางการพัฒนาจังหวัดในฐานะพ่อเมืองอุดรธานี เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวอุดรธานีจากทุกภาคส่วน กว่า 500 คน ได้มีส่วนร่วมกับกระบวนการจัดทำแผนได้ให้ความสำคัญกับการจัดทำข้อมูลพื้นฐานที่ถูกต้อง ทันสมัย มีความครอบคลุมในทุกมิติ รวมทั้งเป็นการเปิดมุมมองและจุดประกายความคิดในการจัดทำแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาจังหวัด รวมถึงระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และร่วมสะท้อนปัญหาความต้องการของประชาชนจากภาคส่วนต่างๆ เพื่อนำไปสู่การวางแผนพัฒนาจังหวัดที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

นางรณิดา เหลืองฐิติสกุล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า การจัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ถือเป็นขั้นแรกของกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ที่นำเสนอข้อมูลสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีในทุกมิติที่จะสะท้อนถึงปัญหา ศักยภาพ ทั้งเชิงบวก เชิงลบ เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาจังหวัด ร่วมด้วยช่วยกัน “เบิ่งแญงอุดรธานีให้อยู่ดีมีสุข…มาช่วยกันค้ำคูนให้อุดรธานีอยู่ดีมีแฮง” มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้แทนส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค/ส่วนกลาง นายอำเภอและปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนพัฒนาอำเภอ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนผู้ที่สนใจ ประมาณ 250 คน

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานี กล่าวอีกว่า เวทีครั้งนี้เป็นการจัดครั้งแรก จากทั้งหมด 3 ครั้ง เพื่อนำเสนอข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อรับทราบปัญหา/ความต้องการ และประเด็นการพัฒนาที่คนอุดรต้องการ การนำเสนอข้อมูลสถานการณ์ความก้าวหน้าของจังหวัดในทุกมิติทั้งเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม โดย ดร.เดชรัต สุขกำเนิด คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการจุดประกายความคิดการพัฒนาจังหวัดอุดรธานีเพื่อความ “อยู่ดีมีแฮงของคนอุดรธานี” ในภาคบ่ายจะเป็นการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการและประเด็นการพัฒนาที่คนอุดรต้องการ

ทั้งนี้ ข้อมูลจากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งแรก จะได้สรุปและนำไปสู่เวทีที่ 2 เพื่อทบทวนวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ผ่านมาว่าสมควรจะมีการปรับปรุง แก้ไข หรือไม่อย่างไร และเวทีที่ 3 จะนำไปสู่การขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการที่สนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชนและทิศทางการพัฒนาจังหวัดที่คนอุดรต้องการอย่างแท้จริง เพื่อนำไปสู่แผนงานหรือโครงการและคำของบประมาณการพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ต่อไป
previous arrow
next arrow
Slider
wordpress themes by wpicus
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000