จิตอาสาพระราชทานอำเภอรือเสาะ บำเพ็ญประโยชน์ปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ - ไทยเสรีนิวส์
จิตอาสาพระราชทานอำเภอรือเสาะ บำเพ็ญประโยชน์ปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์

อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ เปิดเผยว่า อำเภอรือเสาะ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยมีนายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ นายอำเภอรือเสาะ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาอำเภอรือเสาะ เป็นประธานในพีธี พร้อมนำกล่าวปฏิญาณ “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” และร่วมปลูกต้นไม้ ณ บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์ที่ทรงให้ความสำคัญกับการปลูกและอนุรักษ์ป่าไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า รักษาระบบนิเวศ ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง สร้างความมั่งคงทางอาหาร สร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน และสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และเป็นการต่อยอดกิจกรรมการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว 100 วัน ชาวนราร่วมใจ สืบสานปลูกป่า 100 ล้านต้นทั่วประเทศ เนื่องในโอกาสวันเฉลืมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้วอยู่หัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ซึ่งได้รับการสนับสนุนกล้าไม้จากจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 300 ต้น มีผู้พันเอกทรงเดช สุขนุ้ยบังคับหน่วยเฉพาะกิจทหารพราน ที่ 46 นายชาตรี รัตนคช ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรรือเสาะ นายมาหะมะ เมาะมูลา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรือเสาะ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอรือเสาะ ปลัอำเภอ ผู้อำนวยการสถานศึกษาในอำเภอรือเสาะ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอรือเสาะ ตลอดจนประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนมาก โดยมีนายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกเทศมนตรีตำบลรือเสาะ เป็นผู้ประสานงานและอำนวยความสะดวก

ข่าว/กรียา/นราธิวาส
ป้ายกำกับ:, , ,

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000