โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ”สร้างจิตสำนึกปกป้องสถาบันและสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (อำเภอบ้านแฮด)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ”สร้างจิตสำนึกปกป้องสถาบันและสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (อำเภอบ้านแฮด) โดยมี นางนริศรา อรุณเดชาชัย ส.อบจ.ขอนแก่น อ.บ้านแฮด กล่าวรายงาน ในโอกาสนี้มี นายคารม คำพิทูรย์ นายอําเภอบ้านแฮด นายศิริพงษ์ อรุณเดชาชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแฮด ร่วมเป็นเกียรติ ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
previous arrow
next arrow
Slider
wordpress themes by wpicus
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000