อุดรเตรียมฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม หลังสถานการณ์โควิดเบาลง - ไทยเสรีนิวส์
อุดรเตรียมฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม หลังสถานการณ์โควิดเบาลง

วัฒนธรรมอุดรธานี ประชุมหาแนวทาง เสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศหลังผ่านพ้นวิกฤติโควิด-19

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ที่ห้องประชุมพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร อาคาร 1 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายธีทัต พิมพา วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ” โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมหมอลำ, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุดรธานี, สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดอุดรธานี, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี, ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระดมสมองให้ความรู้แนวคิดแนะแนวทางทำแผน/โครงการ

นายธีทัต พิมพ์พา วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เห็นชอบกรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้านต่างๆ ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ และได้จัดทำคู่มือเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้เป็นกรอบจัดทำเสนอแผนงาน / โครงการ เพื่อขอใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมตามขั้นตอนที่กำหนด เพื่อเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ฟื้นฟูเยียวยาประชาชนผู้ประกอบอาชีพและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง จึงได้มีการจัดการประชุมเพื่อนำเสนอโครงการ และขอคำชี้แนะเพื่อให้เป็นไปตามกรอบการที่กำหนด

โดยโครงการที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี นำเสนอมี 5 โครงการประกอบด้วย 1.โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนด้วยมิติทางวัฒนธรรม ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลัง “บวร” จำนวน 24 ชุมชนใน 14 อำเภอ 2.โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี พื้นที่ดำเนินการ วัดภูตะเภาทอง อ.หนองวัวซอ อุดรธานี และวัดกู่แก้วรัตนาราม อ.กู่แก้ว อุดรธานี 3.โครงการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีทั้ง 20 อำเภอ 4.แผนงานส่งเสริมเทศกาล ประเพณีและกิจกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานีในทุกชาติพันธุ์ ทั้งไทย จีน เวียดนาม ไทพวน และ5.โครงการอนุรักษ์ สืบสาน เทศกาลมรดกโลกบ้านเชียง

เบื้องต้นที่ประชุมสรุปให้ข้อชี้แจงว่า ทุกโครงการจะต้องระบุพื้นที่เป้าหมายให้ชัดเจน และแต่ละชุมชนจะมีการพัฒนาอย่างไร รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายจะต้องชัดเจนด้วย สื่อประชาสัมพันธ์เสนอในภาพรวมจะดีกว่ากระจายงบ ขณะเดียวกันบางโครงการอาจจะมีการของบที่อาจจะมีเป้าหมายเดียวกัน โดยเฉพาะของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุดรธานี ก็จะต้องมีการปรับแผนและระบุเป้าหมายให้ชัดเจนต่อไป เพื่อการดำเนินโครงการจะได้ไม่ซ้ำซ้อนกัน เพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศได้ฟื้นฟูหลังสถานการณ์โควิด-19 ผ่านไป
ป้ายกำกับ:, , ,

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000