งานเลี้ยงปัจฉิมนิเทศหลักสูตรปลัดอําเภอ รุ่นที่ ๒๓๗

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น.ที่วิทยาลัยปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ได้มีการจัดงานเลี้ยงปัจฉิมนิเทศนักเรียนปลัดอำเภอ รุ่น ๒๓๗ ที่ได้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ถึง ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ที่ โรงเรียนอำเภอวิทยาลัยปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

หลักสูตรอำเภอ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในภารกิจหน้าที่ ปลัดอำเภอตามกฎหมาย รวมทั้งเสริมสร้างภาวะผู้นำมีคุณธรรมจริยธรรม

ในการอบรมหลักสูตรอำเภอ รุ่นที่ ๒๓๗ ครั้งนี้ มีรายชื่อคณะกรรมการนักศึกษาดังนี้

๑. ว่าที่ร้อยตรี สรรพศิริ ศิริสวัสดิ์

๒. สิบเอก เฉลิมชัย ขุมทอง

๓. นางสาวมินตรา อิสาสะวิน

๔. นางสาวชมพูนุท ไชยวงษา

๕. นายณรงค์ศักดิ์ จูสุวรรณ

๖. นายพีรวชิญ์ ฉายวิเชียร

๗. นางสาวนภัทร เรืองทอง

๘. นายอมรรัตน์ จารึกสมาน

๙. นายอดิเรก พรมเสน

๑๐.นายศิวเวช เวชกร

๑๑.นายวัลลภ เยี่ยมสมร

ในการจัดงานเลี้ยงปัจฉิมนิเทศในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อบรมได้มีความสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหารระดับสูง ผู้อำนวยการฝ่าย ได้พบปะและพูดคุยกับนักเรียนหลักสูตร อำเภอ รุ่น ๒๓๗ อย่างเป็นกันเองและสร้างความมีส่วนร่วม ความสามัคคี และการทำงานร่วมกัน และสร้างความรัก ความผูกพันระหว่างนักเรียนหลักสูตรอำเภอ รุ่นที่ ๒๓๗

โดยภายในงานได้เชิญเชฟคนดัง “เชฟ..คำมูล” เชฟกระทะเหล็ก มาโชว์ฝีมือทำอาหารอาหารญี่ปุ่นให้รับประทานอีกด้วย

 
previous arrow
next arrow
Slider
wordpress themes by wpicus
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000