สร้างความเข้าใจ ส่งเสริมทัศนคติ พลังงานทางเลือก - ไทยเสรีนิวส์
สร้างความเข้าใจ ส่งเสริมทัศนคติ พลังงานทางเลือก

สร้างความเข้าใจ ส่งเสริมทัศนคติ พลังงานทางเลือก

พลังงานจังหวัดเปิดโครงการการสร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติ เพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกสำหรับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์ EN-Camp ปีที่ 2
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ที่ห้องประชุมโรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายเจษฎาพร สืบก่ำ รักษาราชการแทนพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการการสร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติ เพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกสำหรับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์ EN-Camp ปีที่ 2 การสร้างความ เข้าใจและส่งเสริมทัศนคติเพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือก โดยมี นักเรียน และครู ในสายสามัญทุกกลุ่มสาระ การเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ในปีการศึกษา 2562 ในจังหวัดศรีสะเกษเข้าร่วมจำนวน 45 คน ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติเพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกให้กับเยาวชนจาก สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมรับรู้ต่อการสื่อสารและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการ ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือก เพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายในสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์ สำหรับ การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือก


นายเจษฎาพร สืบก่ำ รักษาราชการแทนพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า กรมพลังงานได้จัดโครงการ
สร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติเพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกให้แก่เยาวชน จากสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัด ยุทธศาสตร์ จำนวน 20 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ ชัยนาท อุบลราชธานี ยโสธร ชลบุรี ตราด ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช และขยายผลความสำเร็จสู่จังหวัดยุทธศาสตร์อื่นๆ เพิ่มเติม อีก 10 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง นครปฐม ราชบุรี สมุทรปราการ ขอนแก่น บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ ระยอง และสงขลา โดยมีเยาวชนเข้าร่วมจังหวัดละ 100 คน รวม 2,000 คน และครูเข้าร่วมจังหวัดละ 25 คน รวม 500 คน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมรับรู้ต่อการสื่อสารและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือก อีกทั้งเพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายในสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์ โดยการเชิญชวนเยาวชนของสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์ 20 จังหวัดเข้าร่วมรับฟัง เพื่อรับฟัง แนวทาง ขั้นตอน และประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการฯ การคัดเลือกเยาวชนที่มีบทความดีเด่นการคัดเลือกเยาวชนที่มีบทความดีเยี่ยม และการคัดเลือกเยาวชนที่มีผลงานยอดเยี่ยม และเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม2562-กรกฎาคม2563 เพื่อให้เยาวชนและครูที่เข้าร่วมกิจกรรมได้มีความรู้ความเข้าใจเผยแพร่ความรู้การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือกได้เป็นอย่างดีอีกทั้งสามารถถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้ไปยังกลุ่มอื่นๆต่อไป

ศิริเกษ หมายสุข / ศรีสะเกษ

 
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000