มข. จัดกิจกรรม “เทคนิคการทำนาโยน” ที่บ้านโต้น

การทำนาโยน คือการโยนกล้าแทนการปลักดำ ช่วยลดเมล็ดพันธุ์ต่อไร่ วัชพืชน้อย และลดค่าแรงแรงงาน เป็นนวัตกรรมทางเลือกในการปลูกข้าว

รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ร่วมโยนกล้า ในโครงการ “แปลงสาธิตการทำนาแบบโยนกล้า” เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ณ แปลงนาแม่สมภาร ผาเป้า ต.บ้านโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น เพื่อเป็นทางเลือกการลดต้นทุนการทำนาแทนการปลักดำ

 รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มข.กล่าวว่า “เทคนิควิธีการทำนาในปัจจุบันได้มีการพัฒนาไปมากมาย เช่น การตกกล้า ปักดำด้วยแรงงานคน การหว่านแห้ง การหยอดแถวด้วยเครื่องมือเครื่องจักรแบบต่างๆ การหว่านน้ำตม การโรยเมล็ด หรือแม้แต่การโยนกล้า ซึ่งมีความหลากหลายตามสภาพพื้นที่ ความต้องการและความชอบของเกษตรกร การปลูกข้าวด้วยวิธีการโยนกล้า เพื่อให้เป็นทางเลือกในพื้นที่ และการจัดโครงการในวันนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแปลงต้นแบบการทำนาโยนกล้า ให้เกษตรกร นักเรียน ประชาชนทั่วไป ได้มีความรู้เกี่ยวกับการปลูกข้าวแบบโยนกล้า นำไปปฏิบัติในแปลงของตนเองและถ่ายทอดความรู้ต่อให้กับเกษตรกรที่สนใจได้ ส่งเสริมให้ชุมชนมีกิจกรรมร่วมกัน ตลอดจนการปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกข้าวเพื่อลดต้นทุน”

 นายสัมภาษณ์ ศรีหงส์ นายอำเภอพระยืน กล่าวว่า “นาโยน หรือ การปลูกข้าวแบบโยนกล้า เป็นการทำนาแบบใหม่ที่เป็นการผสมผสานกันระหว่างนาดำ กับนาหว่านน้ำตม เป็นวิธีการโยนตุ้มต้นกล้าที่เพาะไว้แล้วลงในแปลง ซึ่งสามารถนำมาใช้แทนการถอนกล้าปักดำด้วยแรงงานคน และการปักดำด้วยเครื่องได้ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่า แต่ได้ผลผลิตไม่แตกต่างจากการปักดำด้วยเครื่อง หรือด้วยคน หรือการหว่านน้ำตม ที่สำคัญ คือสามารถควบคุมวัชพืชโดยเฉพาะข้าววัชพืชที่กำลังระบาดอย่างรุนแรงได้ผลเป็นอย่างดี นอกจากนั้นยังเป็นการช่วยลดปริมาณการใช้เมล็ดพันธุ์ และสารเคมีกำจัดวัชพืชเป็นการทำนาแบบประณีต เพื่อพึ่งพาตนเองได้และการทำนาโยน ซึ่งเป็นการทำนาแบบลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต ท้ายนี้ ขอขอบคุณ สำนักบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านโต้น และสำนักกิจกรรมเพื่อสังคมเครือเบทาโกร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียน นักเรียน และชุมชน ที่ให้ความร่วมมือจัดโครงการแบบบูรณาการในครั้งนี้เป็นอย่างดี วันนี้เป็นการเริ่มต้นในการทำนาโยน ที่จะทำให้ได้ผลผลิตที่ดีมีข้าวที่ดีได้ราคาต่อไป”

นี้ อาจารย์เชาว์วัช หนูทอง วิทยากรผู้ที่มีความรู้ เป็นต้นแบบเทคโนโลยีการปลูกข้าว “นาโยน” จากจังหวัดลพบุรี ได้ถวายงานเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ที่โรงเรียนวินิตศึกษาจังหวัดลพบุรีที่ผ่านมา และกล่าวว่าพระองค์ทรงชื่นชอบการปลูกข้าวนาโยน โครงการแปลงสาธิตการทำนาแบบโยนกล้าที่บ้านโต้น เกษตรกรต้นแบบของตำบลบ้านโต้นที่ได้รับคัดเลือกในการร่วมโครงการแปลงสาธิตการทำนาแบบโยนกล้ามี จำนวน 2 ราย คือ นางสมภาร ผาเป้า และนายบุญส่ง ราชวงศ์ นับถือว่าเป็นการนำนวัตกรรมใหม่ในการทำนาที่จะช่วยประหยัดต้นทุนมาปรับใช้ในพื้นที่ตำบลบ้านโต้นต่อไป

ภาพ : ชาลี พรหมอินทร์ / ภคปภา เวชกิจ /ชนะชัย ฤทธิ์ทรงเมืองprevious arrow
next arrow
Slider
wordpress themes by wpicus
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000