กรมวิชาการเกษตร ปรับแผนปฏิบัติงานต้านโควิด-19 ยันทุกงานบริการไม่สะดุด - ไทยเสรีนิวส์
กรมวิชาการเกษตร ปรับแผนปฏิบัติงานต้านโควิด-19 ยันทุกงานบริการไม่สะดุด

กรมวิชาการเกษตร พร้อมรับมือโควิด-19  สั่ง 8 หน่วยงานบริการปรับลดกำลังพลให้สอดคล้องสถานการณ์  ย้ำยังต้องอำนวยความสะดวกเต็มที่  ดึงเทคโนโลยี  ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเครื่องมือลดการปฏิสัมพันธ์  ปิดทุกช่องทางความเสี่ยงติดเชื้อ  ป้องความปลอดภัยทั้งเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ

นางสาวเสริมสุข  สลักเพ็ชร์  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  เปิดเผยว่า  จากสถานการณ์การระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019″ หรือ “โรคโควิด-19” ในประเทศไทย  นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้ผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ กำหนดแนวปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน  หรือนอกสถานที่ตั้งของหน่วยงาน  เพื่อลดจำนวนคนที่จะมาอยู่รวมกันภายในสำนักงาน  แต่ในขณะเดียวกันต้องดูแลเกษตรกรและประชาชนที่มาขอรับบริการให้มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับภาวะปกตินั้น

กรมวิชาการเกษตร  ในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจสำคัญทั้งด้านการวิจัยและปรับปรุงพันธุ์พืช  และมีงานบริการที่ต้องอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก   จึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานบริการของกรมวิชาการเกษตรทั้งด้านการนำเข้าและส่งออกสินค้าพืชและปัจจัยการผลิต  และงานบริการขึ้นทะเบียนและออกใบรับรอง จำนวน 8 หน่วยงาน วางแผนการปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์ดังกล่าวเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้ที่มาขอรับบริการ  เช่น การออกใบรับรองสุขอนามัยพืช   การออกใบรับรองสุขอนามัยสินค้าเกษตรแปรรูปด้านพืช  การออกใบอนุญาตนำเข้า/นำผ่าน สิ่งต้องห้าม  งานตรวจรับรองปลอดศัตรูพืชสำหรับพืชและผลิตผลพืชเพื่อการส่งออก  งานตรวจสอบพืชและสินค้าพืชดัดแปลงพันธุกรรม   งานบริการทดสอบและรับรองคุณภาพยาง  การออกหนังสืออนุญาตพืชอนุรักษ์และหนังสือรับรองการส่งออกพืชลูกผสม  งานตรวจวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดพันธุ์พืช   รวมทั้งการขึ้นทะเบียนโรงงานคัดบรรจุ GMP  การรับรองแหล่งผลิตพืช GAP  และเกษตรอินทรีย์

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  กล่าวว่า  กรมวิชาการเกษตรได้จัดทำมาตรการรองรับงานให้บริการโดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานในส่วนที่สามารถหลีกเลี่ยงการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างพนักงานเจ้าหน้าที่และประชาชนที่มาขอรับบริการ เช่น การให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารคำขอต่างๆ  และกรอกแบบฟอร์มดังกล่าวส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  หรือยื่นคำขอผ่านทางอีเมล  หรือโทรสาร  หากผ่านการตรวจสอบครบถ้วนแล้วเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ และแจ้งกลับทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อนัดหมายวันเวลาให้ผู้รับบริการรับหนังสือสำคัญฉบับจริงต่อไป

สำหรับงานบริการบางขั้นตอนที่ผู้ขอรับการบริการต้องมาติดต่อด้วยตนเองไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้  กรมได้จัดให้มีมาตรการป้องกันความปลอดภัยระหว่างผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่  โดยก่อนเข้ารับการบริการต้องผ่านการคัดกรองโดยตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย  สวมหน้ากากอนามัย  และตั้งจุดบริการเจลแอลกอฮอล์รวมทั้งตั้งจุดบริการสอบถามที่สำนักงานโดยอยู่ในระยะห่างที่ไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือมีกระจกกั้น   ในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตรก็จะมีการสลับกันมาปฏิบัติงานที่จำเป็นเพื่อลดจำนวนบุคลากรที่ต้องอยู่รวมกันจำนวนมากซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อหรือติดเชื้อโควิดได้  พร้อมกับกำชับให้ทำความสะอาดอุปกรณ์  เครื่องมือประจำสำนักงาน  สถานที่ติดต่อทั้งภายในอาคารและนอกอาคารอย่างสม่ำเสมอ   รวมทั้งงดทุกกิจกกรมที่ต้องอยู่รวมกันจำนวนมาก

“แม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติแต่เจ้าหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตรพร้อมที่จะให้บริการอย่างเต็มที่โดยไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ใช้บริการหรือกระทบน้อยที่สุดจนกว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติ  ทั้งนี้ผู้ที่ต้องการติดต่อขอรับบริการในด้านต่างๆ จากหน่วยงานของกรมวิชาการเกษตร  สามารถตรวจสอบรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติได้ที่เว็บไซต์ของกรมวิชาการเกษตร www.doa.go.th อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าว

พนารัตน์  เสรีทวีกุล : ข่าว

กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมวิชาการเกษตร
ป้ายกำกับ:, ,

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000