AIS เดินหน้าขยายโอกาสทางการศึกษา มอบทุนการศึกษายกระดับชีวิตเด็กไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 - ไทยเสรีนิวส์
AIS เดินหน้าขยายโอกาสทางการศึกษา มอบทุนการศึกษายกระดับชีวิตเด็กไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

AIS เดินหน้าขยายโอกาสทางการศึกษา มอบทุนการศึกษายกระดับชีวิตเด็กไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5


นาย สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายอุดมศักดิ์ โสมคำ หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการภูมิภาค – ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เอไอเอส ร่วมเปิดโครงการกลุ่มอินทัช สร้างโอกาสทางการศึกษา ปีที่ 5 ณ ห้องคอนแวนชั่น โรงแรมอวานี ขอนแก่น เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562
สำหรับ โครงการกลุ่มอินทัช สร้างโอกาสทางการศึกษา ปีที่ 5 ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น พิจารณามอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในจังหวัดขอนแก่น จำนวน 200 ทุนๆ ละ 5,000 บาท ทุนสนับสนุนครู จำนวน 10 ทุนๆละ 20,000 บาท และทุนสนับสนุนโรงเรียนจำนวน 10 ทุนๆ ละ 50,000 บาท รวมทั้งสิ้น 220 ทุน เป็นจำนวนเงินรวม 1,700,000 บาท
นายอุดมศักดิ์ โสมคำ หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการภูมิภาค – ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เอไอเอส กล่าวว่า “โครงการกลุ่มอินทัช สร้างโอกาสทางการศึกษา เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2558 จากความร่วมมือของกลุ่มอินทัช ประกอบด้วย บมจ.อินทัช โฮลดิ้ง,บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส) และบมจ.ไทยคม เพื่อส่งมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ตั้งใจเรียน ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสในการศึกษาเล่าเรียนและต่อยอดองค์ความรู้ที่มีประโยชน์สู่การประกอบอาชีพในอนาคตสามารถทำงานช่วยเหลือหาเลี้ยงครอบครัวได้ต่อไป ขณะเดียวกัน ได้มอบทุนสนับสนุนแก่ครู และโรงเรียนเพื่อร่วมส่งเสริมกิจกรรมทางด้านวิชาการและการเรียนรู้ ทักษะชีวิตต่างๆ อย่างรอบด้าน”


ซึ่งนับตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน เอไอเอส มอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนไทยและทุนสนับสนุนให้แก่ครูและโรงเรียน ในพื้นที่ต่างๆ จำนวน 1,100 ทุน รวมเป็นเงินทุน ทั้งสิ้น 8,500,000 บาท ดังนี้ ปีที่ 1 พ.ศ.2558

จังหวัดยะลา ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ปีที่ 2 พ.ศ.2559 จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ปีที่ 3 พ.ศ.2560 จังหวัดปัตตานี ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ปีที่ 4 พ.ศ.2561 จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ และปีที่ 5 พ.ศ.2562 จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000