"อานนท์"นำทีม ผลักดันงบประมาณช่วยกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร - ไทยเสรีนิวส์
“อานนท์”นำทีม ผลักดันงบประมาณช่วยกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร

“อานนท์”นำเครือข่ายภูมิปัญญาชุมชมท้องถิ่นไทย เตรียมผลักดันงบประมาณช่วยกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร

วันที่ 16 มีนาคม 2563 ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงไก่บ้านและปลูกพืชสมุนไพร บ้านดอนเขียง ต.คำแมด อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น นายพุทธิพงษ์ คำแหงพล หรือ “บ่าววี” ประธานกลุ่มเครือข่ายฯ ประจำจังหวัดขอนแก่น นางตรีทิพย์นิภา โชติศรีอัตรา ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ และ สมาชิกให้การต้อนรับ ผศ.ดร.อานนท์ แสนน่าน ผอ.มหาวิชชาลัยภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่นไทย ดร.องอาจ วิเศษ ประธานเครือข่ายภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่น นางธนภัทร พันธวาส ประธานเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแห่งประเทศไทย พร้อมคณะทำงาน ลงพื้นที่เยี่ยมกิจกรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแต่ละกลุ่มเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน โดยเฉพาะสินค้า OTOP ที่เป็นสินค้าทำมาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนแต่ละพื้นที พร้อมกับต้องการให้มีการสนับสนุนส่งเสริมด้านงบประมาณและส่งสินค้าออกไปขายยังต่างจังหวัด ทั้งประเทศไทยและต่างประเทศ

ผศ.ดร.อานนท์ แสนน่าน ผอ.มหาวิชชาลัยภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่นไทย ได้เปิดเผยว่า ภูมิปัญญาพื้นบ้านเป็นองค์ความรู้ที่มีคุณค่าและความดีงามที่จรรโลงชีวิตและวิถีชุมชนให้อยู่ร่วมกับธรรมชาติและสภาวะแวดล้อมได้อย่างกลมกลืนและสมดุล ตลอดจนเป็นพื้นฐานการประกอบอาชีพและเป็นรากฐานการพัฒนาที่เริ่มจาการพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเอง การพัฒนาเพื่อการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ดังนั้นภูมิปัญญาจึงมีคุณค่าไม่เพียงแต่ต้องท้องถิ่นหรือบุคคลเท่านั้น แต่ยังเอื้อประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อการวางแผนพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและมั่นคงต่อไป และทำให้ “เครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย” ได้เล็งเห็นความสำคัญของภูมิปัญญาพื้นบ้านไทย และพร้อมที่จะส่งเสริมอัตลักษณ์เรื่องภูมิปัญญาพื้นบ้านไทย ขึ้นมาเพื่อเป็นการศึกษาและอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านไทยให้คงอยู่กับเราสืบต่อไป

ผศ.ดร.อานนท์ กล่าวอีกว่า การดำเนินชีวิตทางเศรษฐกิจที่เป็นรากฐานแต่เดิมของคนในชุมชน นั้น เป็นการพัฒนา เศรษฐกิจจากตัวเองสู่ครอบครัว เป็นวิสาหกิจชุมชนพื้นฐาน เมื่อเติบโตขึ้นจนกลายมาเป็นวิสาหกิจชุมชน ก้าวหน้า สู่กระบวนการแห่งการแลกเปลี่ยนที่มีความซับซ้อนกันมากขึ้น อย่างไรก็ตามในการดำเนิน วิสาหกิจชุมชนในแต่ละพื้นที่มีบริบทที่แตกต่างกัน ทั้งสภาพสาธารณูปโภคพื้นฐานของชุมชน วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ตลอดจนสภาพทางภูมิสังคม ความสำคัญของวิสาหกิจชุมชนเป็นส่วนสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ให้กับเศรษฐกิจฐานราก

ซึ่งจะเห็นได้จากสภาพความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของโลกส่งผลให้หลาย ประเทศที่เคยเป็นประเทศที่มั่งคั่ง ร่ำรวยทางเศรษฐกิจเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ ซึ่งมีผลมาจาก นโยบายต่างประเทศที่ผิดพลาด เสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศ การแทรกแซงจากประเทศ มหาอำนาจ และเศรษฐกิจที่หวังพึ่งแต่เพียงการส่งออกของทรัพยากรในประเทศ ไม่ให้ความสำคัญกับ เศรษฐกิจฐานรากที่เป็นพื้นฐานของคนในประเทศ

ดังนั้นความสำคัญของวิสาหกิจชุมชนจึงเป็นภูมิคุ้มกันที่ดี ยามที่ประเทศอยู่ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ จากการพัฒนาของทุกภาคส่วนเพื่อสร้างวิสาหกิจชุมชนให้ เกิดขึ้นในทุกชุมชนของประเทศไทย ส่งผลให้มีปริมาณวิสาหกิจชุมชนเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก และก็มีวิสาหกิจชุมชนที่เลิกกิจการไปเนื่องจากขาดการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากภาครัฐ การสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นจึงเป็นสิ่ง สำคัญที่ต้องคำนึงถึงให้มากกว่าการสร้างรายได้ของวิสาหกิจชุมชนนั้นๆ ซึ่งแนวทางหนึ่งในการสร้างความ ยั่งยืนให้กับวิสาหกิจชุมชนก็คือ การคำนึงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น และการสร้างโอกาสจากภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนเติบโตอย่าง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ป้ายกำกับ:, ,

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง:

previous arrow
next arrow
Slider
wordpress themes by wpicus
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000