หนองคาย เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน “ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ” ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 - ไทยเสรีนิวส์
หนองคาย เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน “ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ” ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567

หนองคาย เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน “ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ” ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567

หนองคาย เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน“ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ”เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุ จำนวนผู้บาดเจ็บ และจำนวนผู้เสียชีวิต ทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567

วันที่ 9 เมษายน 2567 ณ ลานวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย นายสมภพ สมิตะสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2567

สืบเนื่องจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้กำหนดแนวทางและมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 กำหนดช่วงรณรงค์เข้มข้น ในระหว่างวันที่ 11 ถึงวันที่ 17 เมษายน 2567 โดยมีเป้าหมายลดจำนวนอุบัติเหตุทางถนน จำนวนผู้บาดเจ็บ และจำนวนผู้เสียชีวิต ลงจากช่วงเดียวกันให้ได้มากที่สุดและมอบหมายให้จังหวัดจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 ในระดับจังหวัด ขึ้น เพื่อเป็นหน่วยอำนวยการ ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 ของจังหวัด ในปีนี้ใช้ชื่อในการรณรงค์ว่า “ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ”

ทั้งนี้ จังหวัดหนองคาย ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมดังกล่าว ขึ้น ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 4 เป็นศูนย์อำนวยการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมีส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน มูลนิธิ และองค์กรอาสาสมัครที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นคณะกรรมการ เพื่อดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งมีเป้าหมายในการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน เพื่อลดอุบัติเหตุ ทางถนน ดูแลความปลอดภัยของประชาชนชาวหนองคายให้ได้มากที่สุด
ฤาษีลภ-มนเดช-จังหวัดหนองคาย
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000