“เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช” เปิดงานเถลิงพนมกะบาร์บูชาพระใหญ่ไหว้ตรุษสงกรานต์ สนานธรรมราช ยิ่งใหญ่ สวยงามตระการตา - ไทยเสรีนิวส์
“เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช” เปิดงานเถลิงพนมกะบาร์บูชาพระใหญ่ไหว้ตรุษสงกรานต์ สนานธรรมราช ยิ่งใหญ่ สวยงามตระการตา

“เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช” รมว.วัฒนธรรม เปิดงานเถลิงพนมกะบาร์บูชาพระใหญ่ไหว้ตรุษสงกรานต์ สนานธรรมราช ครั้งที่ 3 ยิ่งใหญ่ตระการตา เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งบริบทด้านประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมสืบสานพุทธศาสนา โบราณสถานของปราสาทภูฝ้าย และธำรงหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์ ให้คงอยู่คู่บ้านเมือง

เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 2567 ที่วัดปราสาทภูฝ้าย ต.ภูฝ้าย อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมว.วัฒนธรรม พร้อมด้วย นางระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช อดีตสมาชิกวุฒิสภา ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เถลิงพนมกะบาร์ บูชาพระใหญ่ ไหว้ตรุษสงกรานต์ สนานธรรมราช ครั้งที่ 3” ซึ่งคณะสงฆ์ ส่วนราชการ และพี่น้องประชาชนชาวอำเภอขุนหาญ ทุกส่วนฝ่ายได้ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งบริบทด้านประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมสืบสานพุทธศาสนาโบราณสถานของปราสาทภูฝ้าย และธำรงหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์ ให้คงอยู่คู่บ้านเมือง และเพื่อเผยแผ่กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา สืบสาน อนุรักษ์ตำนานการขึ้นภูฝ้าย ไหว้พระใหญ่ ตามตำนานโบราณอันเป็นวิถีมรดกที่ล้ำค่า มีการประกอบพิธีทางศาสนา การแสดงรำชุด “รำเถลิงพนมกะบาร์” อย่างยิ่งใหญ่สวยงามตระการตา

โดยได้รับความเมตตาจาก พระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค 10 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมี นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภอขุนหาญ เป็นผู้กล่าวรายงาน  มี นายอนุพงศ์  สุขสมนิตย์  ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ  และมี นางสุนีย์  อินฉัตร อดีต สว.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย  ส.ส.ศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทยประกอบด้วย นายสุรชาติ  ชาญประดิษฐ์ ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 2  นายอมรเทพ  สมหมาย ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 5 นายวีระพล  จิตสัมฤทธิ์ ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 6 ดร.วิลดา  อินฉัตร ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 7 นางนุชนารถ  จารุวงษ์เสถียร ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 9 นายวิทยา  วิรารัตน์  ประธานสภาวัฒนธรรม จ.ศรีสะเกษ นายประหยัด  ถิลา วัฒนธรรม จ.ศรีสะเกษ  นายอัครนันท์  นนทา ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนา จ.ศรีสะเกษ นางวาสิตา น้อยพรหม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวศรีสะเกษ นำคณะข้าราชการ พ่อค้าประชาชน มาร่วมพิธีและให้การต้อนรับ

นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภอขุนหาญ ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน  กล่าวว่า  ในการจัดงานครั้งนี้มีกิจกรรมที่สำคัญ ประกอบด้วย พิธีบวงสรวงเทพารักษ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำภูฝ้าย  พิธีสรงน้ำพระ ชมปราสาทภูฝ้าย และแห่น้ำพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลไปยังชุมชน ทั้ง 12 ตำบล ชมการแสดงศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิตของชนเผ่าพื้นเมือง ลาว เขมร กูย  การรำเถลิงพนมกะบาร์ โดย ชนสามเผ่าอำเภอขุนหาญ การแสดงดนตรีไทย โดย โรงเรียนบ้านบักดอง การแสดงรำอัปสรา และดนตรีพื้นบ้าน โดยโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ การจัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการ ความเป็นเลิศของสถานศึกษา ในโครงการเรียน /หมู่บ้านศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง และหน่วยงานอำเภอขุนหาญ จำนวน 14 แห่ง

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมว.วัฒนธรรม  กล่าวว่า ตนได้เห็นถึงพลังของการสร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีมที่เข้มแข็งของพลัง “บวร”บ้าน วัด โรงเรียน ส่วนราชการ ที่ร่วมกันขับเคลื่อนและธำรงค์ไว้ซึ่ง ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมของชาวอำเภอขุนหาญที่เป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่น และเป็นแบบอย่างในหลายๆด้าน ให้กับจังหวัดศรีสะเกษมาโดยตลอด ตลอดทั้งการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีตนมีความปิติยินดี ชื่นชม และขออนุโมทนาในความเมตตา และดำริจากพระเดชพระคุณพระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค  10 ที่ได้กำหนดให้มีงานดังกล่าวนี้เพื่อฟื้นฟู ประเพณีบุญโบราณ ให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมรับทราบ สืบสานตำนานอันทรงคุณค่า โดยคณะสงฆ์ ฝ่ายฆราวาส อ.ขุนหาญ วัดปราสาทภูฝ้าย ส่วนราชการ อ.ขุนหาญ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบล หมู่บ้านต่างๆ พี่น้องประชาชนทุกส่วนฝ่าย ได้รวมพลังความตั้งใจ ความเสียสละ และความสามัคคีร่วมกันจัดงานขึ้นในครั้งนี้

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช กล่าวต่อไปว่า ปราสาทภูฝ้าย ซึ่งตั้งเด่นงามสง่าอยู่บนยอดภูฝ้าย หรือพนมกะบาร์ ซึ่งแม้ว่า ปรางค์ปราสาทได้ปรักหักพัง คงเหลือแต่ฐานปรางค์ปราสาทอันมีก้อนหินใหญ่ แต่ได้แสดงให้ปรากฏชัดถึงความเป็นโบราณสถานที่ล้ำค่าทางโบราณคดีที่สำคัญของอำเภอขุนหาญและของ จ.ศรีสะเกษ ที่ทรงคุณค่า ควรแก่การทำนุบำรุงรักษา หวงแหนไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้รับทราบและศึกษาสืบค้นความเป็นมาอย่างภาคภูมิใจ  ซึ่งนับเป็นบุญของชาวไทยทุกคนที่คณะสงฆ์ และพี่น้องชาวอำเภอขุนหาญทุกส่วน ฝ่าย ต่างให้ความสำคัญ ช่วยกันฟื้นฟูสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมขึ้นเขาไหว้พระใหญ่ โดยใช้พื้นที่วัดปราสาทภูฝ้ายเป็นศูนย์กลางรวมพลังศรัทธา และน้ำใจ จัดงานสำคัญดังกล่าว ณ วัดปราสาทภูฝ้าย อ.ขุนหาญ แห่งนี้

ภาพ / ข่าว  ศิริเกษ  หมายสุข  ผู้สื่อข่าวประจำ  จ.ศรีสะเกษ
ป้ายกำกับ:, , ,

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000