ร.13 พัน.1 มอบหนังสือ ให้กับโรงเรียนบ้านดงดารา อ.บ้านดุง - ไทยเสรีนิวส์
ร.13 พัน.1 มอบหนังสือ ให้กับโรงเรียนบ้านดงดารา อ.บ้านดุง

ร.13 พัน.1 มอบหนังสือ ให้กับโรงเรียนบ้านดงดารา อ.บ้านดุง

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 พันโท เศรษฐสิทธิ์ พวงบานเย็น ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 ได้นำหนังสือที่ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ไปมอบให้กับโรงเรียนบ้านดงดารา ตำบลอ้อมกอ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนและส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียน สร้างลักษณะนิสัยในด้านการอ่านของเด็กนักเรียนให้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง และเป็นการส่งเสริมการสอนของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งการศึกษาหาความรู้จะเป็นพื้นฐานการศึกษาและต่อยอดการเรียนในระดับที่สูงขึ้น โดยการศึกษาจะช่วยพัฒนาบุคคลให้นักเรียนมีคุณค่าในสังคม และเสริมสร้างให้นักเรียนเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติต่อไป

ร.ต.กฤษฎา มณีใส กรมทหารราบที่ 13
ป้ายกำกับ:, , ,

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000