เกษตรอุดรธานี รณรงค์การแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง - ไทยเสรีนิวส์
เกษตรอุดรธานี รณรงค์การแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง

เกษตรอุดรธานี รณรงค์การแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ต.บุ่งแก้ว อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี นายฐานวัฒน์ ธนาธัญพิชญ์ เกษตรจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดงานวันรณรงค์เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง โดยมีเกษตรอำเภอ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ระดับอำเภอ และเกษตรกรจาก 20 อำเภอ เข้าร่วมงานจำนวน 200 คน พร้อมจัดการถ่ายทอดความรู้ 5 ฐาน คือ ฐานรู้จักโรคใบด่างมันสำปะหลัง ฐานการติดตามเฝ้าระวังและสำรวจโรคใบด่างมันสำปะหลัง ฐานท่อนพันธ์สะอาดปราศจากโรค ฐานแมลงพาหะที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาด และฐานการป้องกันกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง บริเวณแปลงปลูกมันสำปะหลังของนายศิริเทพ ศิริวรรณ์หอม

นายฐานวัฒน์ กล่าวว่า โรคใบด่างมันสำปะหลัง ถือเป็นโรคร้ายแรงที่สำคัญ หากเกิดขึ้นแล้วจะทำให้เกษตรกรผู้ปลูกสูญเสียรายได้เป็นจำนวนมาก มีการแพร่ระบาดจากการใช้ท่อนพันธุ์ที่เป็นโรคมาปลูก และมีแมลงหวี่ขาวยาสูบเป็นพาหะนำโรค แสดงอาการยอดแตกใหม่เป็นด่างเหลืองชัดเจน ใบมีลักษณะด่าง เหลือง หงิกงอ เสียรูปทรง ทั้งต้น ลำต้นแคระแกร็นไม่เจริญเติบโต ไม่สร้างหัวและหัวลีบเล็ก หากระบาดรุนแรงผลผลิตจะลดลง 80-100 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นเกษตรกรต้องปฏิบัติเพื่อกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง ด้วยหลัก 3 ประการคือ การสำรวจแปลงมันสำปะหลังของตนเองอย่างสม่ำเสมอ หากพบมันสำปะหลังแสดงอาการต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร , กำจัดต้นมันสำปะหลังที่เป็นโรคและแมลงหวี่ขาวยาสูบ ด้วยการถอนทำลายต้นที่เป็นโรคและพ่นสารเคมีกำจัดแมลงหวี่ขาวยาสูบ และคัดเลือกท่อนพันธุ์สะอาด ใช้ท่อนพันธุ์จากแปลงที่ไม่เคยเป็นโรค หรือใช้ท่อนพันธ์ที่ทราบแหล่งที่มา

ด้านนายสมบัติ อินทมา หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า มันสําปะหลัง เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย มีพื้นที่ปลูกใน 53 จังหวัด รวม 9,205,346 ไร่ ปัจจุบันพบการระบาดของโรคที่มีสาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัส ในพื้นที่ 11 จังหวัดของประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา สระแก้ว สุรินทร์ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ อุบลราชธานี ปราจีนบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา กาญจนบุรี และระยอง รวมกว่า 44,838 ไร่ โดยรัฐบาลได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการติดตาม เฝ้าระวังการเกิดโรคและประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในมาตรการการป้องกันกำจัดแก่เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง เพื่อลดปริมาณความเสียหายที่เกิดจากโรคใบด่างมันสําปะหลังในพื้นที่
ทั้งนี้จังหวัดอุดรธานี เป็นอีกพื้นที่ที่กรมส่งเสริมการเกษตร ได้กำหนดให้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังการเกิดโรคใบด่างมันสําปะหลัง ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกทั้ง 20 อำเภอ 321,506 ไร่ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานีมีการสำรวจติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ขณะนี้ยังไม่พบพื้นที่การระบาดของโรคใบด่างมันสําปะหลัง
previous arrow
next arrow
Slider
wordpress themes by wpicus
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000