พมจ.อุดรธานี จัดโครงการเสริมพลังภูมิปัญญาผู้สูงอายุ

พมจ.อุดรธานี จัดโครงการเสริมพลังภูมิปัญญาผู้สูงอายุ พัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ที่ห้องประชุมโรงแรมการิน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี นายบรรพต ยาฟอง ปลัดจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการเสริมพลังภูมิปัญญาผู้สูงอายุ พัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน และโครงการสานพลังผู้สูงวัยร่วมพัฒนาคนไทยอยู่ดีมีสุขจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยผู้สูงอายุ ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายภาคประชาชน เข้าร่วมโครงการ จำนวน 120 คน

นางสาว ณัฐพร ยศสูงเนิน หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี ได้จัดโครงการเสริมพลังภูมิปัญญาผู้สูงอายุพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน และโครงการสานพลังผู้สูงวัยร่วมพัฒนาคนไทยอยู่ดีมีสุขจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาผู้สูงอายุในจังหวัดอุดรธานีได้แสดงศักยภาพ นำความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม แลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ และสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการสร้างสุข และสร้างคุณค่าให้แก่ผู้สูงอายุ

โดยการจัดโครงการในครั้งนี้มี 3 กิจกรรม ประกอบด้วย อบรมพัฒนาภูมิปัญญาและการถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ ,ประชุมคณะกรรมการคัดสรรผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุดีเด่นประจำจังหวัด เพื่อคัดเลือกลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น น่าสนใจ และ การถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุตามโครงการสานพลังผู้สูงวัยร่วมพัฒนาคนไทยอยู่ดีมีสุขจังหวัดอุดรธานี
previous arrow
next arrow
Slider
wordpress themes by wpicus
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000