เลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมการจัดหางานชุดใหม่

สมาคมการจัดหางานไทยไปต่างประเทศ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และเลือกตั้งคณะกรรมการของสมาคมฯ ชุดใหม่

นายสุรชัย หวังวัฒนานุกูล นายกสมาคมการจัดหางานไทยไปต่างประเทศ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 โดยมีคณะกรรมการสมาคมฯ และสมาชิกกว่า 50 บริษัทเข้าร่วมประชุมณห้องพระราม 9 โรงแรม SC Park Hotel เลียบทางด่วน ประดิษฐ์มนูญธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

นายสุรชัย หวังวัฒนานุกูล นายกสมาคมการจัดหางานไทยไปต่างประเทศ กล่าวว่า ด้วยคณะกรรมการสมาคมจัดหางานไทยไปต่างประเทศ ชุดปัจจุบันได้ปฏิบัติหน้าที่ครบตามวาระที่ข้อบังคับของสมาคมฯ ได้กำหนดไว้ คณะกรรมการจึงมีมติเห็นสมควรให้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และทำการการเลือกตั้งคณะกรรมการของสมาคมชุดใหม่ ในวันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 11.30 น.ถึง 16.30 น. ณ.ห้องพระรามเก้าชั้น 6 โรงแรมเอสซีปาร์ค โฮเตล เลขที่ 474 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม รามคำแหง 39 เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ

นายสุรชัย หวังวัฒนานุกูล นายกสมาคมฯ ได้กล่าวขอบคุณ คณะกรรมการบริหารชุดเก่าที่กำลังจะพ้นวาระ และท่านสมาชิก ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ที่ได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุน สามัคคี ร่วมกันฝ่าฟันอุปสรรคำปด้วยดี
ต่อจากนั้นก็ได้ทำการเลือกคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ตามระเบียบข้อบังคับของสมาคมฯ ผลการลงคะแนนเสียงที่ได้รับการสนับสนุนมากที่สุดคือ นางสาวอรัญญา สกุลโกศล ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาคมฯ คนใหม่ต่อไป

นางสาวอรัญญา สกุลโกศล นายกสมาคมการจัดหางานไทยไปต่างประเทศ (คนใหม่)/ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จัดหางาน บอสส์ดีไลท์ แมนพาวเวอร์ จำกัด/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CEO หลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ 8 สถาบันการสร้างชาติ

泰國人力仲介公會 理事名單
คณะกรรมการชุดใหม่สมาคมการจัดหางานไทยไปต่างประเทศ

คณะที่ปรึกษาสมาคมฯ มี
1. นายรังสรรค์ อนันต์ – ประธานที่ปรึกษา
2. นายบรรจง ฉุดพิมาย – รองประธานที่ปรึกษา
3. ศ.ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ – ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ (ประธานโครงการสถาบันการสร้างชาติ)

โดยมีคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดใหม่ ดังนี้
1. นางสาวอรัญญา สกุลโกศล – นายกสมาคม
2. นายสุรชัย หวังวัฒนานุกุล – อุปนายก
3. นายยศพนธ์ กิจสมบูรณ์ชัย – อุปนายก
4. นายกานต์ ศรีเปารยะ – เลขาธิการ
5. นายอวิรุทธ์ วุฒิโชติวรกิจ – เหรัญญิก
6. นายนิจการ รักษ์อุดมการณ์ – นายทะเบียน
7. นายภูมิภัทร แซ่หลี่ – ปฏิคม
8. นายชินวัฒน์ ใจกุศลสูงยิ่ง – ประชาสัมพันธ์
9. นายสุทธิโรจน์ นันทิภาคย์วรกุล – กรรมการ
10. นายเฟื่องฟู ชีวินมหรัตน์ – กรรมการ
11. นายวชิระ สำเร็จตระกูล – กรรมการ
12. นายปภณวัชร บุญดาวิจิตร – กรรมการ
13. นางสาววิโรชา แซ่ผ่ง – กรรมการ
14. นายวิชิต ศรีสิทธิเดชารักษ์ – กรรมการ
15. นางสาวกฤษณา แซ่ย่าง – กรรมการ

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์ รายงาน
previous arrow
next arrow
Slider
wordpress themes by wpicus
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000