สพป.อุดรธานี เขต 4 ร่วมกับ โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ อบรมครู “ศิลปะเด็ก” พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และทักษะด้านศิลปะของครู เสริมความรู้ศิลปะให้นักเรียน

สพป.อุดรธานี เขต 4 ร่วมกับ โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ อบรมครู “ศิลปะเด็ก” พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และทักษะด้านศิลปะของครู เสริมความรู้ศิลปะให้นักเรียน

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมเมตตาธรรม ดร.ปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 (ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4) เป็นประธานเปิดอบรมครู “ศิลปะเด็ก” โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ กับโรงเรียนในพื้นที่ สพป.อุดรธานี เขต 4 ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี วิทยากรในการฝึกอบรม คือ อาจารย์เฉลิมศักดิ์ ธรรมเรืองฤทธิ์ (ครูแดง)  และอาจารย์ไพบูลย์  ธรรมเรืองฤทธิ์ (ครูเบิ้ม) บ้านทุ่งศิลป์ไทย อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย และ มีครู จำนวน 42 คน จาก 24 โรงเรียน ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 เข้าร่วม โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2563

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ  เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนด้านการพัฒนาเด็ก เริ่มให้ความช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสโดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 ปัจจุบันมูลนิธิฯ ดำเนินงานมาเป็นระยะเวลา 44 ปี  ให้ความช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสและครอบครัวกว่า 56,600 คน ในพื้นที่ 37 จังหวัดทั่วประเทศ  โดยพัฒนาในด้านโภชนาการ การศึกษา และปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นในการดำรงชีวิต สิ่งเหล่านี้ช่วยเด็กให้มีพัฒนาการที่ดี เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของชุมชน และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมสืบต่อไป

การดำเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชนของมูลนิธิฯ ในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ได้ดำเนินงานร่วมกับภาคีต่างๆ อาทิ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานปศุสัตว์ สำนักงานประมง องค์การบริหารส่วนตำบล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนต่างๆ โดยเฉพาะท่านผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้ประสานงานที่ทำงานร่วมกันด้วยความทุ่มเท เสียสละเพื่อพัฒนาเด็กนักเรียนร่วมกับมูลนิธิฯ มาอย่างต่อเนื่อง

โครงการ “ศิลปะเด็ก” เป็นหนึ่งในโครงการที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ เพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะด้านศิลปะ โดยเน้นประเด็นเรื่อง สิ่งแวดล้อม ซึ่งในที่นี้หมายถึง เรื่องขยะ ดิน น้ำ ป่าไม้ อื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมที่ 1 คือ  สำนักงานโครงการฯ จะพัฒนาครูก่อน เพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะศิลปะเด็ก

กิจกรรมที่ 2 จากนั้นครูจะไปสอนเด็กนักเรียนที่โรงเรียน

กิจกรรมที่ 3  ประกวดวาดภาพของเด็กและเยาวชน ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 ประเด็น “สิ่งแวดล้อมบ้านเรา” ที่โรงเรียนอนุบาลบ้านก้อง อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี และโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ผลงานที่ได้แต่ละจังหวัด จะนำเสนอไปประกวดระดับต่อไป

กิจกรรมอบรมครู “ศิลปะเด็ก” ในวันนี้ มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ  คือ การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และทักษะด้านศิลปะของครู  ให้ดีขึ้นและ นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับการเรียนการสอนในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะครูที่มีความจำเป็นต้องสอนศิลปะ แต่ไม่จบด้านศิลปะมา  เป้าหมายที่สำคัญ คือ ครูนำความรู้และทักษะ เพราะเราเชื่อว่า ศิลปะคือ พื้นฐานของการศึกษา  ถ้าครูมีความรู้ มีทักษะแล้ว จะก่อให้เกิดความมั่นใจ นำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของครู  ซึ่งจะส่งผลให้เด็กได้รับการพัฒนาทักษะด้านศิลปะไปด้วย รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ สร้างแรงบันดาลใจให้กับครูที่สอนศิลปะเด็ก

การอบรมประกอบด้วยครู จำนวน 42 คน จาก 24 โรงเรียน กิจกรรมเน้นการฝึกทักษะด้านศิลปะพื้นฐาน องค์ประกอบของการวาดภาพ และการใช้สีชอล์ค วิทยากรในการฝึกอบรม คือ อาจารย์เฉลิมศักดิ์ ธรรมเรืองฤทธิ์ (ครูแดง)  และอาจารย์ไพบูลย์  ธรรมเรืองฤทธิ์ (ครูเบิ้ม) บ้านทุ่งศิลป์ไทย อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

ผลที่เกิดขึ้น ครูได้เรียนรู้ การตีโจทย์การวาดภาพ การเขียนองค์ประกอบของภาพ ที่ต้องมีจุดเด่น จุดรอง จุดที่เป็นองค์กระกอบของภาพ รวมทั้งเทคนิคพื้นฐานศิลปะเด็ก การระบายสี การไล่สี การจุด การลากเส้น การชีด ฯลฯ ผลงานก่อนและหลังการอบรมภาพที่ครูวาดภาพแตกต่างอย่างเห็นชัดเจน

ก่อนเริ่มอบรม ครูแดงและครูเบิ้ม ให้ผู้เข้าร่วมอบรมวาดภาพทะเล ผลที่ได้คือ ครูจำนวน 39 คนจาก 42 คนที่เข้าร่วมอบรม วาดภาพโดยเขียนทะเล มีภูเขา ท้องฟ้า มีอีกาบินมา  มีต้นมะพร้าว ดวงอาทิตย์  ซึ่งบ่งบอกว่าครูยังมีความคิดแบบเดิมๆ ที่เคยถูกสอนมาในเรื่องศิลปะ ที่ต้องมีภูเขา ต้นมะพร้าว อีกา ดวงอาทิตย์ ไม่มีจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ คะแนนประเมินก่อนการเรียนรู้จึงเป็นศูนย์คะแนน  (0 คะแนน)

หลังการอบรมครูที่เข้าอบรม ปรับความคิดใหม่ วาดภาพตามที่ตนเองสนใจ มีจินตนาการ เช่น ภาพดอกไม้ หมูที่มีแม่หมู พ่อหมู ลูกหมู รูปนกยูงที่เกาะบนต้นไม้  กวางที่เดินหากินกลางป่าเขา ปลาที่มีปลาตัวใหญ่ ตัวเล็กในภาพ ฯลฯ ประกอบกับการนำเทคนิคการระบายสี ไล่สีเข้ม กลางอ่อน มาระบายบนภาพ ทำให้ผลงานนของภาพวาด สีสันสวยงาม ครูให้คะแนน 97, 98, 99 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน  รวมทั้งครูได้เรียนรู้วิธีการพูด สร้างแรงจูงใจ สร้างขวัญกำลังใจให้เด็กนักเรียน รักและเรียนรู้ศิลปะอย่างมีความสุข

การอบรมครั้งนี้แม้จะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ แต่เป็นจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจ ที่สร้างแรงบันดาลใจให้ครูนำความรู้และทักษะด้านศิลปะไปสอนนักเรียนในชั้นเรียนของครูอย่างต่อเนื่อง และก็คาดหวังว่าในอีก 3 เดือนข้างหน้า จะเห็นน้องๆ นักเรียนแต่ละโรงเรียนในพื้นที่ โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ.อุดรธานี มาร่วมกันวาดภาพประกวดศิลปะเด็กในประเด็น “สิ่งแวดล้อมบ้านเรา” ซึ่งจะทำให้เด็กและเยาวชน จะได้แสดงความรู้สึก ความคิด จินตนาการ ผ่านการวาดภาพศิลปะเด็ก ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้ สาธารณะชน คนทั่วไปได้รับรู้ และตระหนัก ร่วมมือกันในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน

ครูสุนิภา  ยวนจิตต์ ที่ได้รับรางวัลที่ 1 จากการอบรมวาดภาพ “ศิลปะเด็ก” ครั้งนี้ ได้แสดงความรู้สึกว่า “รู้สึกมีความสุขค่ะ ดีใจที่ครูสอนให้ศิลปะ กลายเป็นเรื่องง่าย ๆ  ทั้งที่เมื่อก่อนดิฉันไม่ค่อยชอบศิลปะ เพราะรู้สึกว่ายาก วาดไม่เหมือน กลัวทำผิด เมื่อได้อบรมเหมือนได้เปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อวิชาศิลปะไปเลย จะขอส่งมอบความสุข ส่งต่อความน่ารักของอาจารย์ไปสู่เด็ก ๆ อนุบาล ขอขอบคุณมาก ๆ ค่ะ”

ครูกังสดาล  รามศิริ  โรงเรียนบ้านหยวก อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี บอกว่า “ ดิฉันได้เรียนรู้ เทคนิคการใช้สีสำหรับเด็ก การเสริมแรง การให้กำลังใจกับเด็ก ๆ  ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ”

ครูนลินี  ทวีกุล ครูโรงเรียนบ้านหยวก อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี บอกว่า “ได้รู้เทคนิคในการตีโจทย์ก่อนการวาดภาพ เทคนิคการใช้สี  การระบายสี สนุกและตื่นเต้น ตลอดในช่วงการอบรม”

ครูสารินี  นันทะสาร  ครูโรงเรียนบ้านนาคำน้อย อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า “ดิฉันรู้สึกยินดี และดีใจมากที่มีการจัดอบรมศิลปะเด็ก ขึ้น ในตัวดิฉันจบเอกภาษาอังกฤษ แต่มีความชื่นชอบศิลปะมาก การอบรมครั้งนี้ได้เทคนิคหลายอย่างมาก อาจารย์ทั้งสองท่าน อธิบายอย่างละเอียด จนเข้าใจเป็นอย่างดี  และสามารถนำไปต่อยอดการสอนนักเรียนได้อย่างถ่องแท้ ถ้ามีโอกาสอยากให้ทาง CCF ได้จัดอบรมศิลปะเด็ก อีกในครั้งต่อๆ  ไป”

คุณกาญจนา บุญรักษา ผู้ประสานงานภาค มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชนฯ กล่าวว่า ดิฉันเชื่อมั่นว่า ถ้าเด็กได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม พ่อแม่และผู้ปกครอง มีความรู้และทักษะการดูแลเลี้ยงดูเด็ก เด็กได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพและได้เรียนรู้ทักษะต่างๆ ตามความถนัด ศิลปะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยกล่อมเกลาจิตใจ พัฒนาความคิด สร้างจินตนาการเด็กเยาวชน จะเป็นแนวทางสำคัญที่ทำให้คุณภาพชีวิตของเด็กดีขึ้น บุคคลที่สำคัญที่จะช่วยพัฒนาเด็ก คือ ครู  ดังนั้นครูจึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาด้านศิลปะควบคู่กับการพัฒนาทักษะวิชาการด้านอื่น ๆ ควบคู่กันไป

การอบรมครู “ศิลปะเด็ก” ในครั้งนี้ ผลที่เกิดขึ้น เป็นที่น่าพอใจ เพราะเห็นได้ชัดเจนว่า ก่อนและหลังการอบรม ครูมีทักษะศิลปะเด็กที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งองค์ประกอบของภาพ การระบายสี  เทคนิคพื้นฐานศิลปะเด็ก ทั้งการจุด การขีด หมุนวน ฯลฯ  หลังการอบรมครูจะนำความรู้และทักษะที่ได้เรียนรู้ไปสอนเด็กนักเรียนที่โรงเรียนของตนเองอย่างต่อเนื่อง

ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 จะมีการประกวดวาดภาพศิลปะเด็ก “สิ่งแวดล้อมบ้านเรา” ที่โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ.อุดรธานี  สกลนคร หนองคาย จัดขึ้น ซึ่งปัจจุบันบ้านเรามีปัญหาเรื่องขยะที่ล้นเมือง ปัญหาเรื่องน้ำ  ป่าไม้ถูกตัดทำลาย ไฟป่า  ดินถูกทำลายเพราะการใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย ฯลฯ เด็กและเยาวชน จะได้แสดงความรู้สึก ความคิด จินตนาการ ผ่านการวาดภาพศิลปะเด็ก ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้ สาธารณะชนคนทั่วไปได้รับรู้ และตระหนัก ร่วมมือกันในการป้องกัน และแก้ไขปัญหา.

ภัทรวินทร์ ลีปาน

อุดรธานี
previous arrow
next arrow
Slider
wordpress themes by wpicus
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000