กรมประมงเดินหน้าสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนลุ่มน้ำโขงอีสาน - ไทยเสรีนิวส์
กรมประมงเดินหน้าสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนลุ่มน้ำโขงอีสาน

กรมประมงเดินหน้าสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนลุ่มน้ำโขงอีสาน เร่งขึ้นทะเบียนประมงท้องถิ่น และพัฒนาทักษะการใช้ชุดเพาะฟักไข่ปลาแบบเคลื่อนที่ (Mobile Hatchery)


กรมประมงเดินหน้าสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนลุ่มน้ำโขงอีสาน เร่งขึ้นทะเบียนประมงท้องถิ่น และพัฒนาทักษะการใช้ชุดเพาะฟักไข่ปลาแบบเคลื่อนที่ (Mobile Hatchery) แก่แกนนำชุมชนตำบลนำร่อง หวังเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำสร้างแหล่งอาหารสำรองตอบสนองความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน


วันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. กรมประมง โดย ศูนย์วิจัยประมงน้ำจืด จังหวัดขอนแก่น สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะพันธุ์น้ำจืดหนองคาย และเจ้าหน้าที่โครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนต้นแบบสุขภาวะ บนฐานความมั่นคงทรัพยากรทางอาหาร และทรัพยากรธรรมชาติ ในลุ่มน้ำโขง และความสามารถปรับตัวจากปัจจัยเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เดินหน้าจัดกิจกรรมโครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงและระบบนิเวศจากผลกระทบภัยแล้งในแม่น้ำโขงและแม่น้ำสาขาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างต่อเนื่องเป็นจุดที่สอง ที่บ้านโนนสว่าง ตำบลบ้านม่วง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แกนนำเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนลุ่มน้ำโขง จังหวัดหนองคาย เข้าร่วมกว่า 50 คน


นายประมุข ฤาแก้วมา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยประมงน้ำจืด จังหวัดขอนแก่น กล่าวถึงกิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะการใช้ชุดเพาะฟักไข่แบบเคลื่อนที่ (Mobile Hatchery) โดยกรมประมงได้ดำเนินการที่บ้านโนนสว่าง ตำบลบ้านม่วง เป็นจุดที่ 2 หลังจากที่ท่าน อธิบดีกรมประมง ดร.อดิศักดิ์ แก้วเทพ ได้ทำพิธี kick off ในวันที่ 7 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา กิจกรรมประกอบด้วยการเพาะฟักไข่ปลาตะเพียน จำนวน 300,000 ตัวและทำการปล่อยในพื้นที่ลำห้วยหนอง ที่มีขนาด ความกว้าง 4-5 เมตร ความยาว 7,000 เมตร ซึ่งชุมชนบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านม่วง อำเภอสังคม ต้องการทำเป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา ราวๆ 1 ไร่ ผลการดำเนินงานพบว่า ชุมชนมีความรู้ในการจัดการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำด้วยตนเอง ซึ่งวันนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนเป็นอย่างดีเยี่ยม มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านวิชาการและภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อปรับใช้เป็นเทคนิค วิธีการให้เหมาะสมกับสภาพความพร้อมของท้องถิ่น
ในขณะเดียวกัน นาย สุริยา จงโยธา ประมงจังหวัดหนองคาย ได้บูรณาการแผนงาน โดยดำเนินการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกการขึ้นทะเบียนองค์กรประมงท้องถิ่น ให้กับชาวประมงแม่น้ำโขงในเขตพื้นที่ ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก การดำเนินการดังกล่าวนี้ เป็นไปตามข้อเสนอของเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนลุ่มน้ำโขง 7 จังหวัดภาคอีสานที่เสนอให้มีการสำรวจจำนวนชาวประมงแม่น้ำโขงพร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนาอาชีพชาวประมงแม่น้ำโขงให้ได้รับการยอมรับอย่างถูกต้องตามระเบียบของกรมประมง ทั้งนี้เมื่อเวลาเกิดภัยพิบัติและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขง จะทำให้ชาวประมงที่ขึ้นทะเบียนสามารถเข้าถึงสิทธิ์ และมีส่วนร่วมในการพัฒนา หรือได้รับการชดเชยเยียวยาจากหน่วยงานรัฐ ซึ่งภารกิจนี้สอดคล้องกับ พ.ร.ก.การประมง พ.ศ.2558 มาตรา 25 ที่มีเนื้อหาสาระในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงท้องถิ่นในการจัดการ บำรุงรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจากทรัพยากรสัตว์น้ำ


นอกจากนี้ นายอนุพงษ์ สนิทชน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า หากชุมชนสนใจที่จะพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในการเพาะพันธุ์ปลาชนิดอื่น ๆด้วยวิธีการที่หลากหลายมากขึ้น ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สามารถเข้ารับการฝึกอบรมที่ศูนย์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย ได้ตามความสนใจตลอดเวลา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
ในตอนท้าย นายสมาน แก้วพวง เจ้าหน้าที่โครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนต้นแบบสุขภาวะฯ กล่าวถึงกิจกรรมที่จัดในวันนี้ว่า นอกเหนือจากเป็นการเสวนาสรุปผลการอบรมการเพาะพันธุ์ปลา และการปล่อยปลาลงในลำห้วยของชุมชนแล้ว ชาวบ้านโนนสว่าง ตำบลบ้านม่วง ถือโอกาสในการตั้งกฎกติกาชุมชนในการดูแลแหล่งอนุรักษ์ในลำห้วยหนอง เนื้อที่ราวๆ พื้นที่ 1 ไร่ เพื่อเป็นแหล่งอาหารสำรองของชุมชนต่อไป นับเป็นความหวังใหม่ของชาวประมงแม่น้ำโขง ในการปรับตัวท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสายน้ำ การเปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาความต้องการและมีส่วนร่วมในการกำหนดทางเลือกในการแก้ปัญหาที่เกิดจากความต้องการของชุมชนเอง จะเกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น เพราะชุมชนจะสามารถเรียนรู้และมีความภูมิใจที่หน่วยงานรัฐให้การตอบสนอง นับเป็นการพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนกับหน่วยรัฐทำงานควบคู่กันได้อย่างลงตัว.
ภัทรวินทร์ ลีปาน
หนองคาย
087-8627979
previous arrow
next arrow
Slider
wordpress themes by wpicus
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000