จ.อุดรธานี ส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกยางผลิตยางคุณภาพ GAP - ไทยเสรีนิวส์
จ.อุดรธานี ส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกยางผลิตยางคุณภาพ GAP

จ.อุดรธานี ส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกยางผลิตยางคุณภาพ GAP

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 ที่ห้องประชุมการยางแห่งประเทศไทย จ.อุดรธานี ต.สามพร้าว อ.เมือง  จ.อุดรธานี นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ด้านธุรกิจและปฏิบัติการ พร้อมด้วย ผู้แทนบริษัท กว๋างเขิน รับเบอร์ (แม่น้ำโขง) จำกัด ผู้แทนสถาบันเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ร่วมกันแถลงข่าวการแสดงเจตจำนงการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการซื้อยางตามมาตรฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับยางพาราเพื่อผลิตยางก้อนถ้วย (GAP) โดยมีคณะผู้บริหารการยางแห่งประเทศไทยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เกษตรกรชาวสวนยางร่วมพิธี

นายอนุสรณ์ แรมลี ผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกลางยางพารา จ.หนองคาย กล่าวว่า สำนักงานตลาดกลางยางพารา จ.หนองคาย ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง การยางแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการอบรมเกษตรกร หลักสูตรการผลิตยางก้อนถ้วยมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พร้อมทั้งประเมินรับรองแปลงที่ผ่านการรับรองการผลิตยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP เป็นจำนวนกลุ่มเกษตรกร เกษตรกร/สถาบันเกษตรกรทั้งสิ้น 16 กลุ่ม จำนวนเกษตรกรที่ผ่านประเมินรับรองแปลง 438 ราย พื้นที่ 6,826 ไร่ คิดเป็นผลผลิตยางก้อนถ้วยมากกว่า 1,700 ตัน/ปี  (ข้อมูล ณ 7 กันยายน 2562)

เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร สถาบันเกษตร ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีความรู้ความเข้าใจ ในการซื้อขาย การผลิตยางก้อนถ้วยและยางเครพ (GAP) บูรณาการความร่วมมือระหว่างการยางแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้ส่งเสริมเกษตรกร ชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบกิจการยางผลิตยางก้อนถ้วย มาตรฐาน GAP พร้อมทั้งจำหน่ายผลผลิตยางพาราดังกล่าว ให้กับบริษัท กว๋างเขิ่น รับเบอร์ (แม่น้ำโข) จำกัด สามารถขายยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP ได้ในราคาไม่ต่ำกว่าราคารับซื้อที่กำหนดในแต่ละวัน ตลอดจนบูรณาการความช่วยเหลือด้านวิชาการ การผลิต การแปรรูป การอุตสาหกรรม การตลาด การประกอบธุรกิจและการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง

รวมทั้งการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง กับงานวิจัยพัฒนา หรือส่งเสริมการทำสวนยาง การตลาดและอุตสาหกรรมยางพารา ส่งเสริมการซื้อ ขายยางก้อนถ้วย และยางเครพในตลาดกลางยางพาราที่ได้มาตรฐานและมีสถานที่ในการจำหน่ายผลผลิตยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP มีตลาดรองรับที่ชัดเจน มีอำนาจในการต่อรองราคาเพิ่มมูลค่าผลผลิต และถ่ายทอด เทคโนโลยีให้แก่เกษตรกรผู้ทำสวนยาง สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยางพาราและผลิตภัณฑ์ทั้งระบุบ เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาราคายางพารา และรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ยกระดับราคาและรายได้ให้ดีขึ้นโดยเริ่มดำเนินการวันที่  1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563
previous arrow
next arrow
Slider
wordpress themes by wpicus
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000