ขอนแก่นเปิด “บ้านโฮมแสนสุข” สร้างชุมชนคนไร้บ้านได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ขอนแก่นเปิด “บ้านโฮมแสนสุข” สร้างชุมชนคนไร้บ้านได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563 ที่ศูนย์ฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพบุคคลและสร้างชุมชนคนไร้บ้าน จังหวัดขอนแก่น (บ้านโฮมแสนสุข) ถนนเหล่านาดี 12 นายไมตรี อินทุสุต ประธานกรรมการพัฒนาสถาบันองค์กรชุมชน เป็นประธานเปิดศูนย์ฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพบุคคลและสร้างชุมชนคนไร้บ้าน จังหวัดขอนแก่น (บ้านโฮมแสนสุข) โดยมี นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น, นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น, นพ.วีรพันธุ์ สุพรรณไชยมาตย์ รองประธานกรรมการกองทุน สสส., นายสมชาติ ภาระสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันองค์กรพัฒนาชุมชน (องค์การมหาชน), นางสุรางค์ พาน้อย ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการสังคม, นายสุธี สรสวรรค์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น, นายสุชิน เอี่ยมอินทร์ นายกสมาคมคนไร้บ้าน และนายกฤตภาส ปรุงศรีปัญญา ประธานคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น ร่วมเป็นเกียรติ มีตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้แทนมูลนิธิผู้อยู่อาศัย พี่น้องจากเครือข่ายคนไร้บ้านจากกรุงเทพฯ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดขอนแก่น และชุมชนในเขตเทศบาลขอนแก่น

ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย เช่น นิทรรศการการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้บ้าน บ้านโฮมแสนสุข ,การแสดงดนตรีและจินตลีลาโดยกลุ่มเยาวชนบ้านลูกรัก ,เวทีเสวนาหัวข้อนโยบายและการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้บ้าน ,เวทีเรื่องเล่าเร้าพลังการทำงานเพื่อคนจนและกลุ่มผู้เปราะบางในเมืองขอนแก่น และมีตลาดนัดเรียนรู้ รวมถึงกิจกรรมเยี่ยมชม-ชิม-แบ่งปันของกลุ่มคนไร้บ้าน

และบันทึกความร่วมมือและการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้บ้าน คนเปราะบาง และคนจนผู้เข้าไม่ถึงสิทธิ์ จังหวัดขอนแก่น ด้วยความมุ่งมั่นและใฝ่ฝันที่จะเห็นกลุ่มคนไร้บ้าน กลุ่มคนเปราะบาง และคนจนผู้เข้าไม่ถึงสิทธิ์และโอกาสในจังหวัดขอนแก่น ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ด้วยความเท่าเทียมเป็นธรรมและยั่งยืน ซึ่งหน่วยงานภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย ตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรสาธารณประโยชน์ต่างๆ และภาคประชาสังคม ร่วมประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน

การเปิดศูนย์ฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพบุคคลและสร้างชุมชนคนไร้บ้าน จังหวัดขอนแก่นนั้น สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธียกเสาเอกศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนไร้บ้านจังหวัดขอนแก่น พร้อมกับมอบโฉนดที่ดิน และงบประมาณการก่อสร้างให้กับผู้แทนของชุมชน ที่ได้กำหนดสถานที่ตั้งโครงการสร้างศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนไร้บ้าน ที่บริเวณ ถนนเหล่านาดี 12 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพื่อเป็นที่พักพิงและฟื้นฟูคุณภาพชีวิต พัฒนาอาชีพ ให้กับคนไร้บ้านในจังหวัดขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้างแห่งนี้มีพื้นที่ทั้งหมด 3 ไร่ ราคา 16,500,000 บาท โดยมีแผนการก่อสร้างอาคารชั้นครึ่ง ขนาด 880 ตารางเมตร ราคาค่าก่อสร้าง จำนวน 8,000,000 บาท รวมค่าที่ดินและอาคาร เป็นเงินจำนวน 24,500,000 บาท สามารถรองรับได้จำนวน 136 คน โดยผู้ที่จะมีสิทธิ์เข้ามาอาศัยอยู่ต้องมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการชุมชนได้กำหนดไว้ รัฐบาลได้มีนโยบายด้านสังคม เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน โดยกำหนดให้ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ โดยยึดหลักการดำเนินงานตามรองศาสตร์ของพระราชาในการทำงานอันได้แก่ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เป็นสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกันหรือไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ซึ่งในอนาคตต่อไปศูนย์แห่งนี้จะเป็นที่ตั้งหลักของชีวิต พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของคนไร้บ้าน ผ่านการทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านความเป็นอยู่ ด้านกลุ่มอาชีพ ด้านสวัสดิการ การดูแลซึ่งกันและกัน เพื่อให้พี่น้องคนไร้บ้านมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ขอบคุณข้อมูลข่าว/ภาพ เทศบาลนครขอนแก่น ภาคกิจกรรม

 
ป้ายกำกับ:, ,

previous arrow
next arrow
Slider
wordpress themes by wpicus
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000