โครงการ KKU CSV มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคม

โครงการ KKU CSV มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคม


วันที่ 5 กันยายน 2562 ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม จังหวัดขอนแก่น ได้มีกิจกรรมบริการชุมชนภายใต้โครงการ KKU CSV มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคม ประจำปีงบประมาณ 2562 จัดโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายกิจการพิเศษ และกองสื่อสารองค์กร ด้วยความร่วมมือของ งานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองอาคารและสถานที่ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาเป็นประธาน และ อ.ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน อ.บุญธรรม โบราญมูล ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม เป็นผู้กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน และประชาชนมาร่วมในพิธีเปิด


กิจกรรมบริการชุมชนภายใต้โครงการ KKU CSV มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคม เพื่อนำบริการต่างๆไปให้กับชุมชน อาทิ บริการตรวจสุขภาพ โดยงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยการบริการตรวจวัดความดัน บริการตรวจวัดไขมันใต้ผิวหนัง ประเมินความเสี่ยงในการเกิดโรค บริการตรวจน้ำตาลในเลือด ให้ความรู้และป้องกันโรคหลอดเลือดในสมอง และชะลอโรคไตเรื้อรัง ให้คำปรึกษาสุขภาพเฉพาะราย บริการตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยง โดยโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า กำจัด หมัด เห็บ ให้สุนัขและแมว นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายสินค้าชุมชนผักปลอดสารพิษ โดยเครือข่ายชุมชน สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การแสดงดนตรีเครือข่ายจิตอาสา นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ และกลุ่มนักศึกษาดาวเดือน มหาวิทยาลัยขอนแก่นรศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ปีนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นครบ 57ปีซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในหลายด้านทั้งการสร้างองค์ความรู้ การวิจัยและการบริการวิชาการ ที่สำคัญคือในปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ถูกจัดอันดับโดยสถาบันจัดอันดับ Time Higher Education จัดให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นด้านการบริการวิชาการสู่สังคมที่มีผลกระทบ social impact เป็นอันดับที่ 1 สูงที่สุดของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยนับเป็นความภาคภูมิใจ


มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีปรัชญาหนึ่งที่ทำให้เห็นภาพที่ชัดเจนของเราคือคำว่าอุทิศเพื่อสังคม social devotion จึงทำให้หน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยออกไปทำงานกับสังคมในทุกเรื่อง ทั้งด้านการศึกษา การช่วยเหลือประชาชนเพื่อส่งเสริมอาชีพและความเป็นอยู่ และการช่วยเหลือด้านสุขภาพในหลายโครงการ สำหรับกิจกรรมที่ลงมายังชุมชนครั้งนี้เนื่องด้วยเป็นพื้นที่ติดมหาวิทยาลัย เสมือนเรามีรั้วบ้านติดกันจึงมีการวางแผนในการประสานกับผู้นำชุมชนที่จะดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่อง
“การที่ มข.กำหนดทิศทางการทำงานอุทิศเพื่อสังคม social devotion เป็นเหมือนเครื่องเตือนใจให้คนในองค์กรได้นึกถึงประชาชน ไม่ว่าจะทำอะไรเราต้องนึกถึงประชาชนช่วยแก้ปัญหาและส่งเสริมประชาชนให้มีการพัฒนาเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นซึ่งหมายถึงจะส่งผลดีต่อประเทศชาติด้วย จึงเป็นสิ่งที่ดีที่เรายึดมั่นและทำมาโดยตลอดจนเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ”รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล กล่าว
หลังจากที่ประธานเปิดงานแล้วได้เดินชมและสนทนาทักทายให้กำลังใจผู้มาปฏิบัติงานตามซุ้มต่างๆ การจัดงานในครั้งนี้ มีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและชุมชนใกล้เคียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 – 2566 การบริการวิชาการใหม่เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาของสังคม (Center of Social Wisdom) ปรับเปลี่ยนการบริการวิชาการ จากความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) สู่การสร้างคุณค่าร่วมกัน (Creating shared value : CSV)


อ.บุญธรรม โบราญมูล ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าว KKU News ว่า “โดยส่วนตัวแล้วผมมีความรู้สึกชื่นชมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ทำหน้าที่เป็นมหาวิทยาลัยของภูมิภาค ของประชาชนและชุมชนโดยแท้จริง โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยมเรามีปฏิสัมพันธ์ที่ดีและมีการทำกิจกรรมร่วมกันกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นจำนวนมาก ทั้งที่เราขอความร่วมมือไปและที่ มข.เสนอให้ความช่วยเหลือเรามาเองทั้งด้านวิชาการ การให้สถานที่เป็นแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียน แล้วยังมาช่วยดูแลในเรื่องโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอีกด้วย จึงพูดได้ว่ากิจกรรมต่างๆมีความเป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์กับชุมชนอย่างน่าชื่นชมมาก
นาย สมชาติ ชัยอยุทธ์ ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม และ ประธานชุมชนสามเหลี่ยม3 กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นแหล่งรวมวิชาการความรู้ การที่เห็นกิจกรรมดีๆเช่นนี้ที่ทำให้กับชุมชนรู้สึกดีใจมาก เพราะ มข.เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาความก้าวหน้าให้ชุมชนได้ ซึ่งเวลาที่ผ่านมา 3 ปีที่ได้ร่วมทำงานเป็นเครือข่ายกับ มข.ได้เห็นกิจกรรมต่างๆมากมาย สิ่งที่ชุมชนมีความคาดหวังคือการที่ มข.ได้นำองค์ความรู้ทางวิชาการด้านต่างๆรวมทั้งบุคลากรที่มีความสามารถออกมาให้บริการในลักษณะเช่นนี้อย่างต่อเนื่องไป
สำหรับกิจกรรมในโครงการครั้งนี้ได้มีประชาชนให้ความสนใจมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยมาลงทะเบียนเพื่อขอรับบริการสุขภาพและการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน โดยมียอดรวมผู้มาร่วมงานจำนวน 500 คน สามารถให้บริการผู้ที่มารับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้จำนวน 300 คน มีสัตว์เลี้ยงมารับบริการฉีดวัคซีนจำนวน 300 ตัว สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนที่มาจำหน่ายพืชผักผลไม้ได้รวม 18,980 บาท

ข่าว:ภาพ อุดมชัย สุพรรณวงศ์
โพสต์ที่เกี่ยวข้อง:

ดีแทคสร้างจุดเปลี่ยน เปิดตัว‘ใจดี แจกสุข’แคมเปญ CRMพรีเพดครั้งแรกในไทย คืนกำไรให้ลูกค้าระบบเติมเงิน มีความสุขมากกว่าใคร
เจ้าอาวาสวัดคำหัวช้าง แจงเหตุปะทะคารมกับแม่ค้าลอตเตอรี่
ขอนแก่นวางมาตรการรับมือไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 คุมเข้ม บขส.-สนามบิน-รถไฟ เน้นหนักเที่ยวรถระหว่างประเทศและเที่ยวบิ...
"ธนิก" ไม่หวั่น "สมศักดิ์" มั่นใจฐานเสียงเพื่อไทยยังเหนียวแน่น มั่นใจได้รับเลือกเข้าสภาแน่นอน
เด็กพิมานวิทย์นราฯ สร้างชื่อ คว้า 5 เหรียญคณิตศาสตร์โอลิมปิก
ศรีสะเกษ แม่อุ้มลูกลอดใต้โลงศพหลวงปู่สรวง ขอพรให้ลูกเป็นคนดี ขณะที่หลวงพุฒ วายาโม ให้ลูกทุกคนประพฤติปฏิบัติตัวเป็นคนดีขอ...
previous arrow
next arrow
Slider
wordpress themes by wpicus
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000