เปิดมหกรรมขายสินค้าเกษตรของกลุ่มเกษตรอินทรีย์ - ไทยเสรีนิวส์
เปิดมหกรรมขายสินค้าเกษตรของกลุ่มเกษตรอินทรีย์

เมืองเลย เปิดขายสินค้าผลิตผลทางการเกษตรของกลุ่มเกษตรอินทรีย์ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 22 ก.ย.65 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย ถนนมลิวรรณ ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมการขายสินค้าผลิตผลทางการเกษตรของกลุ่มเกษตรอินทรีย์ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดขึ้นโดยที่ว่าการปกครองอำเภอเมืองเลย ระหว่างวันที่ 21– 25 ก.ย.65 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย มีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้า และประชาชน ร่วมงานจำนวนมาก

นายณฐพล วิถี นายอำเภอเมืองเลย กล่าวรายงานว่า อำเภอเมืองเลย ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ตามนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่จังหวัดเลย ตามแนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดเลย ไทเลย 4.0 และการแก้ไขปัญหาสินค้าทางการเกษตรตกต่ำ ของเกษตรกร ซึ่งมุ่งเน้นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีค่านิยมที่เหมาะสม ในการดำรงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และมุ่งสร้างชุมชนที่แข็งแรง โดยมุ่งเน้นการสร้างงานสร้างรายได้สู่ชุมชน รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเข้มแข็ง จึงได้มีการส่งเสริมการตลาด เพื่อนำไปสู่การส่งเสริมการผลิตการจำหน่ายสามารถสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชน

ทั้งนี้ ได้ส่งเสริมให้เกษตรนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในด้านการส่งเสริมให้ครัวเรือน เพิ่มรายได้ลดรายจ่าย โดยนำการเกษตรปลอดสารพิษ มาใช้ในการเกษตร รวมถึงการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเกษตร เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ซึ่งส่งผลให้ครัวเรือนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นครัวเรือนอยู่ดีมีสุข จึงได้จัดกิจกรรม “มหกรรมตลาดเกษตรอินทรีย์ ของดีอำเภอเมืองเลย” ในวันนี้

ในการดำเนินโครงการดังกล่าว มีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการในการนำผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าพื้นเมืองต่างๆ มาจำหน่ายและจัดแสดงนิทรรศการ ประกอบด้วยส่วนราชการ กลุ่มเกษตรอินทรีย์ กลุ่มเกษตรปลอดภัย กลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP จำนวนทั้งสิ้น 50 ร้านค้า/หน่วยงาน

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการต่างๆ จากกลุ่มเกษตรอินทรีย์และของดีเมืองเลย ชมและเลือกซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) กิจกรรมการขายสินค้าผลิตผลทางการเกษตรของกลุ่มเกษตรอินทรีย์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มสินค้า OTOP และเกษตรกรทั่วไป การแสดงนิทรรศการต่างๆ จากกลุ่มเกษตรอินทรีย์ การแสดงการดนตรีของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเมือง การแสดงของนักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคม การแสดงของศิลปิน ไม้เมือง แกรมมี่ โกลด์ และการแสดงโฟล์คซอง

 

บุญชู ศรีไตรภพ จ.เลย
โพสต์ที่เกี่ยวข้อง:

“หมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นไทย”เดินหน้าขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เร่งสร้างงานสร้างอาชีพให้เกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ
นครพนมเอาไม่อยู่ ไข่แตก หลังพบหญิงติดเชื้อทำงานที่ กทม. บินกลับบ้านนครพนม
โคกหนองนา กับการผสมผสานความพอเพียง ที่พร้อมก้าวสู่ความยั่งยืน
เซเว่นฯ 3,314 สาขา เปิดรับลงทะเบียนวัคซีน “ไทยร่วมใจ กรุงเทพปลอดภัย” วันแรก
เกษตรกรศรีสะเกษ หนุนปลูกกัญชาตามธรรมชาติไม่ปลูกขาย แต่จะนำเอาไปปรุงอาหาร ไม่มีทุนสร้างโรงเรือนแบบปิด (มีคลิป)
กฟผ.ร่วมกับ เรือนจำราชบุรี ต้อนรับ ศาสตราจารย์พิเศษ เภสัชกรหญิง ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ ให้ความรู้เรื่องการปลูกผักอินทรีย์และ...
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000