จ.อุดรธานี ขอ รฟท.แก้ไขแบบทางรถไฟให้ยกระดับจากนอกเมือง แก้ปัญหาจราจรระยะยาว ผู้ว่า รฟท.ยืนยันคงตามแบบเดิม - ไทยเสรีนิวส์
จ.อุดรธานี ขอ รฟท.แก้ไขแบบทางรถไฟให้ยกระดับจากนอกเมือง แก้ปัญหาจราจรระยะยาว ผู้ว่า รฟท.ยืนยันคงตามแบบเดิม

จ.อุดรธานี เสนอขอให้ รฟท.แก้ไขแบบทางรถไฟ โดยให้ยกระดับจากนอกเมือง เพื่อแก้ปัญหาระบบจราจรระยะยาว แต่ผู้ว่า รฟท.ยืนยันไม่แก้ไขแบบ คงตามแบบเดิม

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 นายชินโชติ ลิ้มธนาคม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2565 เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีได้พิจารณากิจการอันอยู่ในวงงานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ โดย นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ประธานฝ่ายบริหาร พร้อม นายสมัคร บุญปก นายสุชัมบดี ขาวขำนายศักดา เกตุแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี และคณะที่ปรึกษานายก เลขานุการนายก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมครบองค์ประชุม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

การประชุมในวันนี้ ได้เสนอเรื่องใหม่ ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบลงทุน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ญัตติที่ 11) ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบลงทุน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ญัตติที่ 12) ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบลงทุน แผนงานบริหารงานทั่วไป (ญัตติที่ 13) ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบลงทุน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ญัตติที่ 14) ญัตติขอเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ญัตติที่ 15)  ซึ่งที่ประชุมได้อนุมัติในร่างงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เรื่องอื่น ๆ เสนอญัตติด่วนด้วยวาจา นายชัยฤทธิ์ เขาวงศ์ทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี เขต 1 นำเสนอด้วยวาจาต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ว่า เมื่อปลายปี 2564 สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ได้มีหนังสือหารือไปที่การรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อขอให้ การรถไฟทบทวนการออกแบบรถไฟทางคู่ จากเดิมที่รถไฟทางคู่ออกแบบเข้าเมืองอุดรมาประมาณ 500 เมตร แล้วค่อยยกระดับขึ้นข้ามเมือง ซึ่งจะทำให้การจราจรบริเวณสี่แยกบายพาสบ้านจั่นติดขัด ขอให้ออกแบบแก้ไข ให้รถไฟทางคู่ยกระดับข้ามเมืองเหมือนรถไฟความเร็วสูง โดยยกระดับจากนอกเมืองเลย ไม่ต้องเข้ามาในเมืองก่อนแล้วค่อยยกระดับ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องการจราจรระยะยาว

จังหวัดอุดรธานี โดยนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ก็ได้จัดประชุมพร้อมรายงานผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี (กรอ.จังหวัดอุดรธานี) ครั้งที่ 2/2565 และความต้องการขอรับการสนับสนุนจากการประชุมร่วมระหว่างภาคราชการและภาคเอกชน เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 โดยเรียนถึง ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ที่ อด.0017.2/8329 ขอให้ทบทวนโครงการยกระดับรถไฟทางคู่ ระยะที่ 2 ช่วงขอนแก่น – หนองคาย

โดยแก้ไขแบบโครงการรถไฟทางคู่ที่ออกแบบรางในระดับพื้นถนนบริเวณจุดตัดที่ 216 สี่แยกบายพาสบ้านจั่น โดยขอให้ยกระดับรางรถไฟทางคู่ตั้งแต่รอบเมืองเข้ามาในตัวเมืองอุดรธานี เนื่องจากอาจทำให้เกิดปัญหาด้านการจราจรและความปลอดภัยของประชาชนที่สัญจรผ่านบริเวณดังกล่าว โดยเฉพาะการจราจรที่แออัดในเขตเมือง ที่รถทุกประเภทต้องหยุดให้รถไฟวิ่งผ่าน ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการเดินทาง

ต่อมาทราบภายหลังเมื่อสามวันก่อนนี้ว่า ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ลงนามว่าไม่แก้ไขแบบ และยืนยันตามแบบเดิม และได้รับทราบจากเลขานุการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยว่าหนังสือตอบกลับกำลังเดินทางมาที่จังหวัดอุดรธานี ขอเรียนถามต่อที่ประชุมว่า ในนามของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีจะมีแนวทางอย่างไรที่จะให้การรถไฟแห่งประเทศไทยแก้ไขแบบดังกล่าวมาข้างต้นได้

นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ประธานฝ่ายบริหารได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เรื่องนี้เราได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องแล้ว ทั้งมติสภาเราส่งไปที่ทางหลวง ส่งไปที่ผู้ว่า และก็ส่งไปที่การรถไฟ ต้องขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านก็ได้นำเรื่องเข้าที่ประชุมจังหวัดและทำการประชาคม มติของประชาชน เห็นด้วยกับการยกระดับตั้งแต่นอกเมือง เข้าเมืองยกระดับมาตลอด และต้องขอบคุณผู้อำนวยการแขวงทางหลวงที่ 1 ขอบคุณอธิบดีกรมทางหลวงที่ยืนยันจะทำแก้ไขแบบสี่แยกบ้านจั่นให้สอดคล้องกับทางรถไฟความเร็วสูงกับทางรถไฟทางคู่

แต่ความดื้อดึงไม่เห็นหัวประชาชน ของการรถไฟแห่งประเทศไทยนั้น จะยืนยันมาที่ผู้ว่าราชการจังหวัดว่า จะไม่แก้ไขแบบ ผมคิดว่าคนอุดรธานีจะต้องร่วมกันสู้กับการรถไฟ ขอขยายความสักนิดหนึ่งว่า รถไฟทางคู่ยกระดับมาเรื่อยตั้งแต่บ้านเซมาเรื่อย ก่อนจะถึงถนนวงแหวนลดลงมาพื้นราบเพื่ออะไร เพื่อส่งสินค้าให้โรงปูนแห่งหนึ่ง อย่างนี้ถือว่าเอื้อให้กับเอกชนรายใดรายหนึ่ง ถ้าเราฟ้องถือว่าผิดมาตรา 157 เราสามารถจะฟ้องเอาผิดติดคุกได้ เพราะโรงปูนแห่งนั้นถือว่ามิใช่หน่วยงานราชการ เราเรียกร้องให้ยกระดับมาแล้ว ไม่ต้องลดระดับตรงนี้ ตรงรอบเมือง คุณก็ยกระดับให้มันคู่ไปกับทางรถไฟความเร็วสูงเลย

วันนี้สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำก็คือให้ นายชัยฤทธิ์ เขาวงศ์ทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี เขต 1 นำเสนอเป็นญัตติด่วนด้วยวาจาให้กับสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีรับเป็นญัตติด่วน  แล้วก็ให้ประธานสภาขอมติ แล้วก็ทำหนังสือส่งไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วก็ส่งไปที่ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง กระตุ้นให้ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยเห็นหัวประชาชนคนไทย และเราในฐานะสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีจะต้องเป็นหลักในการช่วยเหลือดูแลผลประโยชน์ประชาชนชาวอุดร ซึ่งตนจะนำเรื่องนี้ไปปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัด ปรึกษาหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมโดยด่วนแล้วหามาตรการควบคู่กับสภาฯต่อไป
ป้ายกำกับ:, , , ,

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000