ประเมินผลโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคกหนองนา แห่งน้ำใจ และความหวัง” - ไทยเสรีนิวส์
ประเมินผลโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคกหนองนา แห่งน้ำใจ และความหวัง”

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการ 17 ติดตามประเมินผลโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคกหนองนา แห่งน้ำใจ และความหวัง”


วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ที่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 17 พร้อมคณะ เข้าตรวจติดตาม ประเมินผลโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคกหนองนา แห่งน้ำใจ และความหวัง” ของโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ มี นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นางสาวอรนลิน จินะฝั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู อาจารย์ นักเรียน เข้าร่วม

สำหรับโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาพิเศษเปิดสอนนักเรียน ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน และนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดใกล้เคียง ในปีการศึกษานี้ มีนักเรียนจำนวน 213 คน โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายดอน ปรมัตถ์วินัย) ดำเนินโครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย“โคกหนองนา แห่งน้ำใจ และความหวัง”

ได้ดำเนินการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนนักเรียน และได้ดำเนินโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังขึ้นในโรงเรียน มีสี่กิจกรรมหลักประกอบด้วย การน้อมนำอารยเกษตรสืบสานรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังพัฒนาการเรียนสู่สถานศึกษา การปรับรูปแบบแปลงที่ดินตามแบบมาตรฐาน โคกหนองนาโมเดล ส่งเสริมการเรียนรู้ในโครงการอารยเกษตรให้คณะครูและนักเรียนในระดับชั้นการศึกษา และการอบรมขยายผลความรู้สู่ชุมชน

โดยมีเป้าหมายพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีระเบียบวินัยพึ่งพาตนเอง เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และกตัญญูกตเวที ควบคู่ไปกับการพัฒนาชนบท แบบมีส่วนร่วมอย่างยังยืนโดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ครู นักเรียน ครูอารยเกษตร และผู้ปกครอง
โพสต์ที่เกี่ยวข้อง:

บอร์ดใหญ่ คสช. เปิดพื้นที่ ‘กลุ่มเปราะบาง-คนด้อยโอกาส’ สร้างนโยบายสาธารณะ รับกรอบงานสมัชชาสุขภาพฯ ครั้งที่ 14
ผอ.สนภ.4 นทพ. ตรวจเยี่ยมกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ มอบยาเวชภัณฑ์ แร่ธาตุก้อน เสื้อโปโล ให้กับกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ จ.ปัตตานี
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยแถลงข่าวสถานกรณ์ และแนวทางการดำเนินงานโควิด - 19 หลังจากพบยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มต่อเนื่อง
พ่อเมืองอุบลฯ นำดำนา “ข้าวแสงแรก อุบลราชธานี” มีคุณประโยชน์ด้านโภชนาการเหนือกว่าข้าวทั่วไป
เมืองพัทยา ล้างถนนนาเกลือ ป้องกันโควิด 19
แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ออกแถลงการณ์ คัดค้านเต็มที่ในการที่จะให้มีการยกเลิกการห้ามนำเข้า และจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทย
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000