“เชียงเพ็งวิทยา” ร่วมขับเคลื่อน พ.ร.บ.ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น - ไทยเสรีนิวส์
“เชียงเพ็งวิทยา” ร่วมขับเคลื่อน พ.ร.บ.ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

“เชียงเพ็งวิทยา” ร่วมขับเคลื่อน พ.ร.บ.ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ที่ โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีมอบหมายให้ นายสิทธิศักดิ์ สุวรรณรินทร์ ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย นายเกรียงศักดิ์ เพชรดี ผอ.รร.เชียงเพ็งวิทยา นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา ร่วมให้การต้อนรับ คณะกรรมการจากมูลนิธิแพธทูเฮลท์ P2H สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกอบด้วย พ.จ.อ.แดงรัตน์ชัย คงสม นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. (สวก.สพฐ.) น.ส.สิรินทร์พร กีรติบวรชัย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สวก.สพฐ.

นางนิภาวัลย์ เพ็ชร์ผึ้ง นักวิชาการศึกษา กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น สถ.นายภาดิตถ์ พรหมขำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กองส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการศึกษาในภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาฯ (สป.) ดร.ปรัชญวรรณ วนานันท์ ผอ.กองส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการศึกษาในภูมิภาค (สป.) น.ส.สุปราณี พูนณรงค์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และ นางทิพรวี รัตนรังสรรค์ ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำ การสอนเพศศึกษา แก่โรงเรียนในสังกัด อบจ.อุดรธานี เพื่อขับเคลื่อนพ.ร.บ.ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในสถานศึกษา และการคุ้มครองเด็กเยาวชนตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตาม “โครงการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559” ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ (P2H) ได้ร่วมดำเนินงาน

โดยการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในสถานศึกษา ตั้งแต่เดือนกันยายน 2563 โดยได้มีการพัฒนาโปรแกรมเพศวิถีศึกษาสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ครอบคลุม ทุกสังกัด และได้ขอความร่วมมือจังหวัดเพื่อแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทางการศึกษา หรือผู้สนใจเข้าไปเรียนรู้ได้ทางเว็บไชต์ http://cse-elearning.ops.moe.go.th

ทั้งนี้มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (P2H) ว่า ได้นำร่องการดำเนินงานเพศวิถีศึกษาร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 6 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย สุพรรณบุรี อุดรธานี ชัยภูมิ อุทัยธานี และลำพูน รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง ได้แก่ เทศบาลนครเชียงราย เทศบาลนครนครสวรรค์ เทศบาลนครลำปาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000