อ.ลับแล เร่งปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง - ไทยเสรีนิวส์
อ.ลับแล เร่งปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อ.ลับแล เร่งปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จ.ส.ต.ณรงค์ สีสืบวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางปัทมาวดี สุปัญญา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นายณัฐสุชน อินทราวุธ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ลงพื้นที่ติดตาม สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และการดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ เขตพื้นที่อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

โดยครั้งนี้ มีนายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอลับแล และนางสาวนรินทร ท่าข้าม พัฒนาการอำเภอลับแล พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอลับแล ติดตามการดำเนินกิจกรรมการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยมีผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ตำบลด่านแม่คำมัน ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการติดตาม ดังนี้

พื้นที่ “โคก หนอง นา โมเดล” แปลงนายอำนาจ สุภาพรม หมู่ที่ 4 ตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยร่วมกิจกรรมปลูกทุเรียน ทำแซนวิชปลา และมอบหน่อพันธุ์กล้วย จำนวน 60 ต้นและการดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดอุตรดิตถ์ ดังนี้ครัวเรือนเป้าหมายการแก้ไขปัญหาความยากจนฯ มิติด้านความเป็นอยู่ ของครัวเรือนนายวิรุต มีผล หมู่ที่ 8 ตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมอบถุงยังชีพและหน่อพันธุ์กล้วย

เอนก ธรรมใจ รายงาน
พัทธนันท์ ราชประสิทธิ์ อัมพิรา อุ่นโค้ ภาพ/ข่าว
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000