กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ส่งมอบจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชน ถนนสายหลักที่อุดร สนองความต้องการน้ำดื่มสะอาด - ไทยเสรีนิวส์
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ส่งมอบจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชน ถนนสายหลักที่อุดร สนองความต้องการน้ำดื่มสะอาด

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ส่งมอบจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชน บ้านนาข่า ริมถนนมิตรภาพ ขาเข้าเมืองอุดร สนองความต้องการน้ำดื่มสะอาดในระหว่างการสัญจรบนถนน รวมถึงประชาชนในละแวกใกล้เคียงเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายการซื้อน้ำดื่มเพื่ออุปโภคบริโภค

เมื่อวันที่  29 กรกฎาคม 2565 นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานส่งมอบจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชน บ้านนาข่า หมู่ 1 เขตเทศบาลตำบลนาข่า ตามโครงการศึกษาสำรวจจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชน ตามถนนสายหลักทั่วประเทศ ประจำปี 2563 โดยมีนายวันชัย จันทร์พร รองผวจ.อุดรธานี นายสามารถ สุวรรณมณี นายอำเภอเมืองอุดรธานี นายเวทิน พุ่มอินทร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี พ.ต.อ.วิธ มุทสินธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาข่า นายวิโรจน์ ศรีพันธุ์ นายก อบต.นาข่า ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ ให้การต้อนรับ

นายวินิต จันทรานนท์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 10 อุดรธานี กล่าวว่า จากสถานการณ์ภัยแล้งตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ได้ทวีความรุนแรงขึ้นทุกปี ส่งผล ให้น้ำผิวดินไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค อีกทั้งประชาชนมีภาระค่าใช้จ่ายจากการซื้อน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน และตอบสนองความต้องการน้ำดื่มสะอาด ในระหว่างการสัญจรไปมาบนถนนสายหลัก และประชาชนในละแวกใกล้เคียง กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจึงเห็นว่ามีความจำเป็นต้องทำการศึกษาสำรวจความเหมาะสม ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพน้ำบาดาล เพื่อเป็นจุดจ่ายน้ำดื่ม สะอาดบริการประชาชน รวมทั้งทำเป็นจุดประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่ ซึ่งเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะส่งมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารจัดการต่อไป

สำหรับรูปแบบของโครงการศึกษาสำรวจจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชน ตามถนนสายหลักทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ .2563 ที่บ้านนาข่า หมู่ที่ 1  ตำบลนาข่า อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วย  1. บ่อน้ำบาดาล หมายเลข 6310E001 จำนวน 1 บ่อ  ปริมาณน้ำ 10 ลบ.ม./ชม. ความลึกพัฒนา 74 เมตร ระดับน้ำปกติ 8.4 เมตร ระยะน้ำลด 20 เมตร  2. เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ขนาด 3 แรงม้า 220 โวลต์ จำนวน 1 ชุด 3. ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3,200 วัตต์  4. หอถังเหล็กเก็บน้ำชนิดรักษาแรงดัน 65 ลบ.ม. ความสูง 16 เมตร  5. ถังกรองสนิมเหล็ก อัตราการกรองไม่น้อยกว่า 7 ลบ.ม./ชม.  6. สถานีจุดจ่ายน้ำถาวร จำนวน 1 จุด  7. อาคารศูนย์การเรียนรู้ด้านนำบาดาล จำนวน 1 หลัง  และ 8. ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ ด้วยระบบ รีเวอร์สออสโมซิส จำนวน 1 ระบบ อัตราการผลิต 500 ลิตร/ชั่วโมง

ข้อมูลการใช้น้ำ (ใช้ผลิตน้ำดื่มเป็นหลัก) ดังนี้ 1. ปริมาณการใช้น้ำ ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2564 ถึงปัจจุบัน จำนวน 4,650 ลบ.ม. เฉลี่ยใช้ปริมาณน้ำ 7 ลบ.ม./วัน คิดเป็น 2,520 ลบ.ม./ปี  น้ำดื่ม 7 ลบ.ม./วัน 2. เครื่องสูบขนาด 3 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง ทำงานวันละ 1 ชม. (ทำงานด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์) 3. ระบบผลิตน้ำดื่ม อัตราการผลิต 500 ลิตร/ชม. ทำงานวันละ 14 ชม. 4. เฉลี่ยค่าไฟฟ้าจากระบบทั้งหมด 1,300 – 1,900 บาท/เดือน สำหรับโครงการจัดหาน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากและน้ำเค็มประจำปีงบประมาณ 2565 (OPPM)

นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ในพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำ โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ ให้ประชาชนกินดีอยู่ดี มีความสุข ไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำกินน้ำใช้ หรือน้ำเพื่อการเกษตรก็ตาม ดังนั้น กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จึงได้จัด “โครงการศึกษาสำรวจจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชน ตามถนนสายหลักทั่วประเทศ และโครงการจัดหาน้ำบาดาล ระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากและน้ำเค็ม” เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคของประชาชนได้อย่างทันท่วงที  อย่างไรก็ตาม หลังจากการส่งมอบโครงการฯแล้ว ผมขอฝาก ผู้นำท้องถิ่น และพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่าน ได้โปรดช่วยกันดูแลรักษาเครื่องมือ รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้ตลอดไป และขอให้ทุกท่านแบ่งปันน้ำกินน้ำใช้กันอย่างทั่วถึงและเพียงพอ พร้อมฝากให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการฯ ได้ช่วยกันดูแล รับผิดชอบ อย่าให้ประชาชนเดือดร้อนขาดแคลนน้ำกิน น้ำใช้ ต้องมีสำรองไว้ให้ประชาชนได้ใช้อย่างทั่วถึงและเพียงพอเช่นกัน

นายศักดิ์ดา อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กล่าวว่า โครงการนี้มีทั้งหมด 517 แห่งทั่วประเทศ ที่อุดรมีอยู่ 11 แห่ง ก็จะทำให้ประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายปีหนึ่งประมาณ 2 หมื่นบาทต่อครัวเรือน ถ้ามารับน้ำที่นี่ ซึ่งเป็นน้ำที่สะอาด ปลอดภัย มารับฟรีไม่เสียเงิน ทางกรมฯพยายามประสานกับทางท้องถิ่นและจังหวัดช่วยกันที่จะดูแลระบบให้สามารถใช้ได้อย่างยั่งยืน  ประชาชนดื่มน้ำของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลวันหนึ่งไม่น้อยกว่า 2-3 ล้านคนต่อวัน ทั่วประเทศ ทำให้ประชาชนประหยัดรายจ่ายได้เป็นจำนวนมาก
ป้ายกำกับ:, , , ,

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000