เกษตรสุโขทัย มอบกล้าพันธุไม้ สนับสนุนให้เกษตรกรปลูกพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่ - ไทยเสรีนิวส์
เกษตรสุโขทัย มอบกล้าพันธุไม้ สนับสนุนให้เกษตรกรปลูกพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่

เกษตรสุโขทัย มอบกล้าพันธุไม้ สนับสนุนให้เกษตรกรปลูกพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่

นายเนตร สมบัติ เกษตรจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยเกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยม เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัดและอำเภอ ร่วมมอบปัจจัยการผลิตพืชตามความเหมาะสมของพื้นที่ ภายใต้โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตร ตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 20 ราย ได้แก่ กิ่งพันธุ์มะม่วงแก้วขมิ้น 2,000 ต้น ต้นกล้ากล้วยน้ำว้าพันธุ์มะลิอ่อง 2,000 ต้น เมล็ดพันธุ์ผัก 60 กระป๋อง เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่ สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

ทั้งนี้ เกษตรกรในพื้นที่ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม ส่วนใหญ่ทำการเกษตรเป็นอาชีพหลัก ได้แก่ ปลูกมันสำปะหลัง และทำนาข้าวเป็นบางส่วน แต่จากการตรวจสอบพื้นที่ความเหมาะสม พบว่าชนิดพืชที่ปลูกไม่เหมาะสมกับพื้นที่ จึงส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่ของเกษตรกร ตามนโยบายเกษตรโซนนิ่ง (Zoning by Agri-Map)

 
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000