สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ สร้างการรับรู้ ยับยั้งและรู้เท่าทันข่าวปลอม Stop Fake,Spread Facts - ไทยเสรีนิวส์
สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ สร้างการรับรู้ ยับยั้งและรู้เท่าทันข่าวปลอม Stop Fake,Spread Facts

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ สร้างการรับรู้ ยับยั้งและรู้เท่าทันข่าวปลอม Stop Fake,Spread Facts

วันที่ 12 พ.ค.65 สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ จัดกิจกรรมเชิงวิชาการประชุม ระดมความคิดเห็น ร่วมกับผู้แทนภาคสื่อมวลชน และผู้แทนภาคประชาชน ทุกเจนเนอเรชั่น ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี

นับเป็นกิจกรรมแรก ในการสร้างเครือข่ายและร่วมกันหาแนวทาง การรณรงค์ต้านข่าวปลอม ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของสังคมไทย ด้วยทีมนักวิชาการ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญ์ทิตา ชนะชัยภูวพัฒน์ หัวหน้าโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ศักดิ์ ทิศาภาคย์ และอาจารย์สุดถนอม รอดสว่าง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้แทนทุกภาคส่วนใน จังหวัดชลบุรี เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ได้รับทุนสนับสนุนจาก กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) มีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นให้สังคมได้ตระหนักรู้ในปัญหาข่าวปลอม ที่เป็น Soft Crisis ซึ่งมีผลกระทบต่อระบบความคิด (Mindset) และพฤติกรรมการแสดงออกเชิงลบและที่สำคัญ เพื่อสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม ในการรณรงค์กับภาคสื่อมวลชนและภาคประชาชน ทั่วประเทศ

โดยใช้กลยุทธ์ ประสานความร่วมมือ (Collaborative Strategy) กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมสื่อสารและแพร่กระจายข่าวสาร ข้อเท็จจริงเชิงสร้างสรรค์ ลดข่าวปลอมและข้อมูลเท็จ โดยเริ่มจากการวิจัยวิเคราะห์สภาพปัญหาทั้งในและต่างประเทศ ด้วยการจัดประชุมระดมความคิดเห็นศึกษาแนวทาง ในการกำกับดูแลกลไก การขับเคลื่อนที่เป็นรูปธรรม

จากนั้น ได้นำผลการศึกษามาสังเคราะห์เป็นคู่มือ สำหรับภาคสื่อมวลชนและภาคประชาชน ด้วยการนำแนวคิดที่ได้มาสร้างสรรค์เป็นภาพยนตร์โฆษณา ซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการสื่อสารควบคู่กับกิจกรรมการรณรงค์ ที่ใช้ชื่องานว่า “Fact-Story Festival” ที่จะจัดให้กับสื่อมวลชนและประชาชน ผู้รับข่าวสารในจังหวัด ที่เป็นตัวแทนของ ทุกภูมิภาค

โดยโครงการดังกล่าว มีระยะเวลาดำเนินการ 18 เดือน ด้วยความร่วมมือกันในหลายๆ องค์กรทุกภาคส่วน เพื่อให้ความรู้กับประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่ ในเรื่องข่าวปลอม การรู้เท่าทันสื่อ ที่มีในหลายช่องทาง โดยเฉพาะโลกออนไลน์ ที่มีสื่อมวลชนเป็นส่วนสำคัญ ในการคัดกรองข้อมูลข่าวสาร เพื่อนำเสนอแก่ผู้บริโภค ต่อไป

นิราช/พิชญ์ฐญา ทิพย์ศรี ชลบุรี
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000