อุบลฯ เร่งขับเคลื่อนขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืน - ไทยเสรีนิวส์
อุบลฯ เร่งขับเคลื่อนขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืน

อุบลฯ เร่งขับเคลื่อนขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืน

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (คจพ.จ.) อุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2565 โดยมี นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นายอำเภอทุกอำเภอ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี รวมถึงผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting อีกทางหนึ่งด้วย


การประชุมในครั้งนี้ เพื่อติดตามการขับเคลื่อน การดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ การแก้ปัญหาความยากจน แบบพุ่งเป้าแต่ละครัวเรือน ซึ่งในระดับจังหวัด กำหนดให้มีศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) และในส่วนระดับอำเภอ มีศูนย์อำนวยการปฏิบัติการฯ อำเภอ (ศจพ.อ.) และระดับปฏิบัติการ ผ่านทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ

โดยมีการจัดระดับความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย ได้แก่ ระดับ AB หมายถึง ครัวเรือนที่มีความวิกฤติ ต้องเร่งให้ความช่วยเหลือ แต่ยังอยู่ในขีดความสามารถของอำเภอ/เทศบาล, ระดับ AC หมายถึง ครัวเรือนที่มีความวิกฤต ต้องเร่งให้ความช่วยเหลือ ซึ่งเกินขีดความสามารถการช่วยเหลือของอำเภอ/เทศบาล ต้องส่งต่อ ศจพ.จ. โดยใช้ “เมนูความช่วยเหลือครัวเรือน”, ระดับ ABC หมายถึง ครัวเรือนที่มีความวิกฤตต้องเร่งให้ความช่วยเหลือ ซึ่งสามารถบูรณาการช่วยเหลือได้ในระดับอำเภอ/เทศบาล และมีการส่งต่อ ศจพ.จ. โดยใช้ “เมนูความช่วยเหลือครัวเรือน” เพิ่มเติม, ระดับ B หมายถึง ครัวเรือนที่สามารถบูรณาการช่วยเหลือได้ในระดับอำเภอ/เทศบาล, ระดับ C หมายถึง ครัวเรือนที่มีปัญหาเกินศักยภาพการช่วยเหลือของระดับอำเภอ/เทศบาล ต้องส่ง ศจพ.จ. โดยใช้ “เมนูความช่วยเหลือครัวเรือน”

ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น เป็นไปตามที่แนวทางและระยะเวลาที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดคือเดือนกันยายน 2565ต่อไป

ทีมข่าวเฉพาะกิจ / ข่าว
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000