ก.ธ.จ.สุโขทัย ลงพื้นที่สอดส่องโครงการขุดลอกคลองครูสวัสดิ์ และงานดันท่อลอดถนน ต.นาทุ่ง - ไทยเสรีนิวส์
ก.ธ.จ.สุโขทัย ลงพื้นที่สอดส่องโครงการขุดลอกคลองครูสวัสดิ์ และงานดันท่อลอดถนน ต.นาทุ่ง

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 17 ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุโขทัย พิจารณาแนวทางการสอดส่องโครงการ ปี 2565 และลงพื้นที่สอดส่องโครงการในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 17 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย เพื่อพิจารณาการจัดทำแผนปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 รวมทั้งการคัดเลือกแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2565 ของจังหวัดสุโขทัย โดย นายจิรชาติ นาคสวัสดิ์ นายอำเภอสวรรคโลก ได้กล่าวต้อนรับพร้อมกับรายงานสถานการณ์ในเขตอำเภอสวรรคโลก

จากนั้น ได้ลงพื้นที่สอดส่องโครงการจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 งบกลาง รายงานเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ได้แก่ โครงการขุดลอกคลองครูสวัสดิ์ ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก ระยะทาง 2.3 กิโลเมตร งบประมาณการดำเนินงานกว่า 7 ล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตร และสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำที่เหมาะสม ช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำระดับชุมชนในช่วงฤดูแล้ง มีพื้นที่ได้รับประโยชน์ 1,483 ไร่ โดยได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

และสอดส่องโครงการงานดันท่อลอดถนน ตำบลนาทุ่ง อำเภอสวรรคโลก งบประมาณเกือบ 6 ล้านบาท เพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลากจากแม่น้ำยม และเป็นที่กักเก็บน้ำไว้ในคลอง เพื่อใช้ประโยชน์ในช่วงแล้ง มีพื้นที่ได้รับประโยชน์ 500 ไร่ และได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีโครงการชลประทานสุโขทัย เป็นหน่วยงานรับผิดชอบทั้ง 2 โครงการ ทั้งนี้ การดำเนินงานทั้ง 2 โครงการ ได้ให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมของประชาชน และเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี


กิตติ พรดวงจันทร์ สุโขทัย
โพสต์ที่เกี่ยวข้อง:

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000