กระทรวงเกษตรฯ จับมือสภาอุตสาหกรรมฯชุดใหม่ ลุย14โครงการ ยกระดับภาคเกษตรสู่เกษตรมูลค่าสูง - ไทยเสรีนิวส์
กระทรวงเกษตรฯ จับมือสภาอุตสาหกรรมฯชุดใหม่ ลุย14โครงการ ยกระดับภาคเกษตรสู่เกษตรมูลค่าสูง

“เกรียงไกร” มั่นใจไฮไลท์โครงการอุตสาหกรรมเกษตรอัจฉริยะ (SAI) เสร็จทันโชว์ศักยภาพไทยในการประชุมเอเปค (APEC) พฤศจิกายนนี้

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรกอ.) นำคณะกรรมการและผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ ร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ชุดใหม่ โดยมีสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม และสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร ร่วมประชุมด้วยที่สำนักงานใหญ่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในวันนี้ โดยนายอลงกรณ์ และคณะ ได้แสดงความยินดีกับ นายเกรียงไกร เธียรนุกูล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหารชุดใหม่

จากนั้นได้ประชุมหารือถึงการพัฒนาความร่วมมือภายใต้ คณะกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรฯ และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กรกอ.) เกี่ยวกับโครงการความร่วมมือที่ได้ดำเนินการก่อนหน้านี้ 3 โครงการ ได้แก่ โครงการเกษตรแม่นยำ 2 ล้านไร่ โดยจะขยายเป้าหมายโครงการจาก 2 ล้านไร่ เป็น 5 ล้านไร่ ,โครงการ 1 กลุ่มจังหวัด 1 เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร ครอบคลุม 18 กลุ่มจังหวัดทั่วประเทศ และโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว( Green Industry )

นอกจากนี้ที่ประชุมได้มีการหารือและเห็นพ้องต้องกันในโครงการริเริ่มใหม่ที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนต่อไป ได้แก่ 1.โครงการพัฒนาแบรนด์สินค้าเกษตร (The Brand Project ) สู่เกษตรมูลค่าสูง”เป็นแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)  2.โครงการอาหารแห่งอนาคต (Future Food) สำหรับอาหารคนและอาหารสัตว์ เช่น ถั่วเขียว เห็ด สาหร่าย ผำและแมลง 3.โครงการส่งเสริมการลงทุนเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม Made In Thailand 4.โครงการส่งเสริมสตาร์ทอัพเกษตร และ SME. เกษตร

5.โครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรระหว่าง สวก. ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC)และสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตรของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 6.โครงการมหานครผลไม้และการพัฒนาอุตสาหกรรมผลไม้ และ โครงการ Eastern Thailand Food Valley 7.โครงการส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารมาตรฐานฮาลาล 8.โครงการ Smart Agriculture Industry (SAI in the City) โดยร่วมมือระหว่าง ส.อ.ท. กระทรวงเกษตรฯ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) เพื่อพัฒนาเป็นโมเดลการพัฒนาระดับพื้นที่ (Area based development) ภายใต้ BCG model ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนปีนี้ และจะเป็นไฮไลท์ของการประชุมเอเปค (APEC) ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ เพื่อแสดงศักยภาพอุตสาหกรรมเกษตรของไทย จากนั้นจะขยายโครงการไปทุกจังหวัด

9.โครงการสนับสนุนการจำหน่ายและบริโภคผลไม้ในฤดูกาลผลิตผลไม้ปี 2565 โดย ส.อ.ท.ให้การสนับสนุนในเบื้องต้นเป็นทุเรียน 2,000 ตัน และมังคุด 500 ตัน 10.การฟื้นฟูและพัฒนาอุตสาหกรรมกุ้ง สินค้าประมงและปศุสัตว์ รวมทั้งระบบความเย็น (Cold Chain system) 11.ความร่วมมือเพื่อสร้างโอกาสร่วมกันในวาระการเดินทางเยือนซาอุดีอาระเบียของคณะผู้แทนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในระหว่างวันที่ 15-19 พฤษภาคม 2565 โดยเน้นประเด็นการร่วมลงทุนอุตสาหกรรมเกษตรและการขยายการส่งออก

สำหรับความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นนโยบายร่วมกันระหว่าง ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีเกษตรฯ และนายสุพันธ์ มงคลสุธี ประธาน ส.ก.อ. คนก่อน นำมาซึ่งการจัดตั้งคณะกรรมการ กรกอ. โดยมุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคเกษตรกร เพื่อยกระดับเกษตรของไทยสู่อุตสาหกรรมการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มสู่เกษตรมูลค่าสูงอย่างมั่นคง และยั่งยืน
ป้ายกำกับ:, , , , , ,

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000