”เฉลิมชัย” สั่งกรมประมง เร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวประมงทุกกลุ่ม - ไทยเสรีนิวส์
”เฉลิมชัย” สั่งกรมประมง เร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวประมงทุกกลุ่ม

“สมาคมประมงฯ” พอใจรัฐมนตรีเกษตร ทำงานไว ตอบโจทย์ทุกประเด็นปัญหา พร้อมประกาศสนับสนุนร่าง พ.ร.บ.สภาการประมงฯ และร่าง พ.ร.บ.กองทุนพัฒนาการประมง

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทย เปิดเผยวันนี้ภายหลังการประชุมร่วมระหว่าง ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน กับ นายมงคล สุขเจริญคณา  นายกสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการบริหารสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย (ชุดใหม่) อาทิ นายประเสริฐ แตกช่อ รองประธานกรรมการฯ อาวุโส นายบุญชู แพใหญ่ รองประธานกรรมการฯ ภาคใต้ฝั่งอันดามัน นายไตรฤกษ์ มือสันทัด รองประธานกรรมการฯ ภาคใต้ตอนบน ดร.สุรเดช นิลอุบล รองประธานกรรมการฯ ภาคใต้ตอนล่าง นายพิชัย แซ่ซิ้ม รองประธานกรรมการ ฯ ภาคกลาง และนายสฤษฎ์พัฒน์ ภมรวิสิฐ รองประธานกรรมการฯ ฝ่ายต่างประเทศ พร้อมด้วยนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรี นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรี นายสมเกียรติ กอไพศาล ประธานคณะทำงานรัฐมนตรี นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมงที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โดย สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย เสนอประเด็นความเดือดร้อน จากผลกระทบสงครามรัสเซีย-ยูเครน และการแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมทั้งกฎหมายกฎระเบียบของ พ.ร.ก.การประมง เช่น ปัญหาต้นทุนการทำประมงที่สูงขึ้นจากราคาน้ำมันและต้นทุนอื่นๆในขณะที่เศรษฐกิจชะลอตัวมีผลต่อราคาสินค้าประมง ,ขอให้รัฐบาลเร่งรัดโครงการนำเรือออกนอกระบบ ,ปัญหาขาดแคลนแรงงานประมง โดยขอให้ใช้อำนาจตามมาตรา 83 แห่งพระราชกำหนดการประมง ปีละ 2 ครั้งๆ ละ 3 เดือน ,เสนอให้เร่งรัดการออกใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้าน เพื่อให้ผู้ประกอบการเรือประมงพื้นบ้านได้รับสิทธิที่ควรได้รับ

ขอให้แก้ไขร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ (ฉบับที่ ….) พ.ศ….ตามที่สมาคม ฯ เสนอรวมทั้งพรก.ประมงที่ขัดต่อหลักกฎหมายสากล ,ไม่เห็นด้วยกับโครงการเพิ่มศักยภาพการตรวจสอบและเฝ้าระวังการทำการประมงผิดกฎหมาย ณ ท่าเทียบเรือประมงของหน่วยงานอื่น (ไม่ใช่กรมประมง) ที่จะมีการบังคับให้ติดกล้องวงจรปิด ตามแพปลาเอกชน และต้องรับภาระค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ,เรื่องการออกข่าวในสื่อสาธารณะต่าง ๆ กรณี บก.ปคม. เปิดยุทธการ “เรือมนุษย์ ” เพื่อกวาดล้างจับกุมผู้ต้องหาขบวนการค้ามนุษย์บังคับใช้แรงงานบนเรือประมง ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทย

กรณีเรือประมง 5 ลำ ที่สงขลา และ SEABOOK ปลอม ในพื้นที่ชลบุรี ,การผลักดันและสนับสนุนการทำปะการังเทียม ,ขอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาค่า MSY ชุดใหม่ ,ขอให้เร่งรัดการออกใบอนุญาตทำการประมงนอกน่านน้ำที่ต้องใช้เวลานานกว่า 2 เดือนซึ่งความล่าช้าจากหน่วยงานอื่น(ไม่ใช่กรมประมง)ทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นจากความล่าช้า และสนับสนุนร่าง พ.ร.บ.สภาการประมงแห่งประเทศไทยและร่างพรบ.กองทุนพัฒนาการประมงโดยจะร่วมผลักดันกับกระทรวงเกษตรฯ.และพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งได้จัดทำร่างกฤหมายดังกล่าวร่วมกับร่างกฎหมายของสมาคมฯ

ด้าน ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีเกษตรฯ ยืนยันว่าจะติดตามดูแลทุกประเด็นข้อเสนอเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวประมงทุกกลุ่ม ส่วนเรื่องกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย พ.ร.ก.ประมง อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติ แต่ตนก็ยินดีช่วยประสานในกรณีเกิดปัญหา

นอกจากนี้ รัฐมนตรีเกษตรฯ ได้มอบหมายกรมประมง เร่งรัดดำเนินการในประเด็นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสั่งการให้ตั้งคณะทำงาน เพื่อพิจารณาประเด็นการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายกฎระเบียบต่างๆ ให้เป็นธรรม เหมาะสมต่อไป โดยเฉพาะเรื่องเร่งด่วนกรณีปัญหาแรงงาน ตามมาตรา 83 จะประสานกับรัฐมนตรีแรงงานให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคมนี้

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทยกล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมทำงานแบบมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดกับชาวประมงทุกกลุ่มทั้งประมงนอกน่านน้ำ ประมงพาณิชย์ ประมงพื้นบ้านและประมงเพาะเลี้ยงรวมทั้งอุตสาหกรรมประมงทั้งระบบภายใต้คณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทยและกรมประมง

ทั้งนี้ยังได้จัดตั้งองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นกว่า 2,600 องค์กร ใน 50 จังหวัด พร้อมสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาอาชีพและศักยภาพองค์กรละ 1 แสนบาท ปีละ 200 องค์กร ในการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างศักยภาพของประมงพื้นบ้านและท้องถิ่น

โดยล่าสุดรัฐมนตรีเกษตร ได้ประชุมและกำหนดเป้าหมายการฟื้นฟูการเพาะเลี้ยงกุ้งปีละ 4 แสนตัน กับร่วมกับเครือข่ายสมาคมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง และสมาคมอุตสาหกรรมอาหารทะเล ตลอดห่วงโซ่การผลิต สำหรับในส่วนประมงพาณิชย์และประมงนอกน่านน้ำ ถือว่าเป็นฐานเศรษฐกิจการประมงที่สำคัญ และได้รับผลกระทบจากมาตรการ IUU วิกฤติโควิด-19 และสงครามรัสเซีย-ยูเครน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะเพิ่มความร่วมมือกันฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆ ไปด้วยกันตามนโยบายของรัฐมนตรีเกษตร

นายกสมาคมการประมงฯ ได้แสดงความขอบคุณและพอใจต่อการหารือครั้งนี้ ที่รัฐมนตรีเกษตรฯ ใส่ใจดูแลชาวประมงด้วยดีมาตลอด และตอบทุกประเด็นข้อเสนออย่างจริงใจตรงไปตรงมา โดยทางสมาคมจะเร่งเสนอรายชื่อคณะทำงานมาให้โดยเร็ว
ป้ายกำกับ:, , , , , , , ,

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000