การจัดซื้อจัดจ้าง หนึ่งหนทางสร้างความโปร่งใสในหน่วยงานรัฐ - ไทยเสรีนิวส์
การจัดซื้อจัดจ้าง หนึ่งหนทางสร้างความโปร่งใสในหน่วยงานรัฐ

การจัดซื้อจัดจ้าง หนึ่งหนทางสร้างความโปร่งใสในหน่วยงานรัฐ

 


นางสุธิษา จารุเมธาวิทย์ คลังจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า หลายๆ ท่านทราบดีอยู่แล้วว่า ในช่วงสถานการณ์โค-19 ภาคการลงทุนของเอกชนนั้นยังมีการชะลอตัว ดังนั้นบทบาทสำคัญในเรื่องของการใช้จ่ายภาครัฐจะส่งผลให้เม็ดเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี ซึ่งตัวปัจจัยที่จะให้มีการเบิกจ่ายได้รวดเร็วขึ้น คือเราจะต้องมีการสร้างให้ผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอย่างท่องแท้ จึงเป็นที่มาของการจัดการอบรมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของจังหวัดนครพนม ประจำปี 2565

กิจกรรมแนวทางการวางแผนและการเตรียมความพร้อมด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่าย งบประมาณจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อที่จะให้ทางหน่วยงานภาครัฐ คือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถที่จะก่อหนี้ผูกพันได้ภายในไตรมาสแรก ของปีงบประมาณเพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล ในการเร่งรัดการเบิกจ่าย ทั้งเป็นการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของจังหวัดนครพนมให้มีสภาพเศรษฐกิจที่ดีขึ้นด้วย

โดยการจัดการอบรมมี 2 รุ่นด้วยกัน คือวันที่ 13 ธันวาคม 2564 สำหรับส่วนราชการ และในวันที่ 14 ธันวาคม 2564 สำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ รวมถึงในเรื่องของหลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายเงิน การตรวจสอบในตัวของเอกสารต่าง ๆ ที่จะประกอบการเบิกจ่ายให้มีความถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ปฏิบัติว่าสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามระเบียบขั้นตอน ตั้งแต่ต้นทางของกระบวนการจัดหา ที่เป็นเรื่องของความต้องการของหน่วยงาน

ซึ่งแต่ละหน่วยงานต้องกำหนดความต้องการ ไม่ว่าในเรื่องของ สเปค คุณลักษณะเฉพาะของของ หรือ TOR (Term of Reference) ในตัวรายละเอียดของงาน ที่จะต้องมีการกำหนดตามความต้องการ แต่ทั้งหมดต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลก็เพื่อจะเป็นการแสดงถึงการที่หน่วยงานภาครัฐได้ดำเนินการจัดหาที่มีความโปร่งใส คุ้มค่ากับเม็ดเงินที่ได้ใช้จ่ายไปของภาครัฐ ซึ่งผู้บริหารทุกคนต้องเข้าไปกำกับ ติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้เกิดการดำเนินการที่ถูกต้อง และผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าไปตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้นๆ และเป็นไปตามกลไกและนโยบายของรัฐบาลในการป้องปรามเรื่องของการทุจริตคอรัปชั่นในการจัดซื้อจัดจ้าง และการมุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ ที่ก่อให้เกิดความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และตรวจสอบได้

สุเทพ หันจรัส ผสข.นครพนม
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000