ติวเข้มบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในกระบวนการลูกเสือ (มีคลิป) - ไทยเสรีนิวส์
ติวเข้มบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในกระบวนการลูกเสือ (มีคลิป)

ติวเข้มบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในกระบวนการลูกเสือ

เมื่อวันที่ 29 พ.ย.64 ที่ค่ายลูกเสือ จ.ศรีสะเกษ (ห้วยคล้า) อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล รอง ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรระดับผู้นำ ชั้นความรู้ชั้นสูง (L.T.C.) รุ่น 916 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 93 คน จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29 พ.ย. – 4 ธ.ค. 64 ที่ค่ายลูกเสือ จ.ศรีสะเกษ (ห้วยคล้า) วิทยากรได้รับการสนับสนุนจากค่ายลูกเสือ จ.ศรีสะเกษ (ห้วยคล้า) จ.ขอนแก่น จ.ชัยภูมิ จ.สุรินทร์ จ.ยโสธร และ จ.อุบลราชธานี

โดยมี นายศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์ ประธานผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัว จ.ศรีสะเกษ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ในนามคณะดำเนินงานการฝึกอบรม เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ดร.สมยศ พรหมจันทร์ ผู้อำนวยการค่ายลูกเสือ จ.ศรีสะเกษ (ห้วยคล้า) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ ซึ่งมี นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 1 พรรคภูมิใจไทย เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ด้วย

นายศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์ ประธานผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัว จ.ศรีสะเกษ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ในนามคณะดำเนินงานการฝึกอบรม กล่าวว่า การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรระดับผู้นำ ชั้นความรู้ชั้นสูง (L.T.C.) เป็นหลักสูตรที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ให้ได้มีโอกาสพัฒนาตนเองให้พร้อมเป็นผู้นำความรู้ เสียสละ อดทน และทำความรู้จัก สนิทสนมกลมเกลียว เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประสานการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานให้ราบรื่น ก่อให้เกิดผลดีต่อองค์กร และประเทศชาติในอนาคตสืบไป

เพื่อให้ผู้บริหารงานด้านลูกเสือ และผู้ส่งเสริมสนับสนุนกิจการลูกเสือมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในกระบวนการลูกเสือ เพื่อให้ผู้บริหารงานด้านลูกเสือ และผู้ส่งเสริมสนับสนุนกิจการลูกเสือ สามารถนำความรู้และทักษะในกระบวนการลูกเสือไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับค่านิยมของคนไทย 12 ประการ เพื่อให้ผู้บริหารงานด้านลูกเสือ และผู้ส่งเสริมสนับสนุนกิจการลูกเสือ สามารถนำความรู้ และทักษะในกระบวนการลูกเสือไปประยุกต์ใช้ให้ทันกับเหตุการณ์ปัจจุบัน

นายสำรวย เกษกุล รอง ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า จากคำกล่าวรายงาน ทำให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาผู้นำองค์กรทั้งในด้านการเป็นผู้นำ และทักษะกระบวนการลูกเสือในระดับสูง รวมทั้งเป็นการเพิ่มประสบการณ์ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้ถึงบทบาทและหน้าที่ของหน่วยงาน สถานศึกษาในการจัดกิจกรรมทางด้านลูกเสือ เพื่อพัฒนาลูกเสือ เนตรนารี ทั้งทางกาย จิตใจ สติปัญญา และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ ปลูกฝังให้เกิดความสามัคคี และมีความเจริญก้าวหน้าโดยผ่านกระบวนการลูกเสือ โดยการยึดมั่นในกฎและคำปฏิญาณ การเรียนรู้โดยการกระทำ เน้นการปฏิบัติกิจกรรมกลางแจ้ง และการใช้ระบบหมู่ กิจการลูกเสือเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างระเบียบวินัย ให้กับเยาวชนของชาติ และผู้ที่เป็นลูกเสือ คือ ผู้บำเพ็ญประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น

โดยภาพลักษณ์และคุณค่าของการลูกเสือที่กล่าวมานี้เกิดจากการบ่มเพาะ และปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างต่อเนื่องนับร้อยปี จนเป็นที่ประจักษ์ของคนในชาติและสังคมโลก ตนมีความเชื่อมั่นว่า บุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมในครั้งนี้ จะสามารถนำเอาหลักการ แนวคิด เทคนิค และกระบวนการลูกเสือ ไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ กับหน่วยงานของตนเองได้เป็นอย่างดี

ภาพ – ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000