โครงการฯบ้านนาตาด-นาโปร่ง อบรมปลูกผักปลอดสารพิษ ยกระดับภาคการเกษตรสู่เกษตรปลอดภัย - ไทยเสรีนิวส์
โครงการฯบ้านนาตาด-นาโปร่ง อบรมปลูกผักปลอดสารพิษ ยกระดับภาคการเกษตรสู่เกษตรปลอดภัย

โครงการฯบ้านนาตาด-นาโปร่ง อบรมปลูกผักปลอดสารพิษ ยกระดับภาคการเกษตรสู่เกษตรปลอดภัย

 

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 พันเอก มงคล หอทอง ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 13 ให้ชุดปฏิบัติการโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ บ้านนาตาด-นาโปร่ง ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอวังสามหมอ จัดการอบรมโครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยเพื่อยกระดับภาคการเกษตรสู่เกษตรปลอดภัยด้วยนวัตกรรมที่เหมาะสมกับชุมชนตามมาตรฐาน GAP ให้กับสมาชิกโครงการฯ ระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน 2564 ณ อาคารโรงฝึกงานโครงการศิลปาชีพบ้านนาตาด-นาโปร่ง ตำบลบะยาว อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

โดยโครงการฯ ได้จัดสมาชิกเข้ารับการฝึกอบรมวันละ 20 คน เพื่อให้ได้ความรู้ด้านการปลูกผักสวนครัว และการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ และสารตกค้างต่างๆ และรู้จักหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำความรู้ที่ได้ ไปขยายต่อยอดในครอบครัวและชุมชนของตัวเองได้ต่อไป ทำให้ผู้เข้าอบรมฯ และสมาชิกในโครงการฯ มีความรู้ในการปลูกผักฯ เพิ่มขึ้น และพร้อมจะนำความรู้ที่ได้ ไปขยายต่อยอดในครอบครัวชุมชนของตัวเองต่อไป

 

ข้อมูลภาพข่าว
จ.ส.อ.กฤษฎา มณีใส กรมทหารราบที่ 13
โพสต์ที่เกี่ยวข้อง:

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000