มนร.นราธิวาส เปิดสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 64 เพิ่มศักยภาพวิจัยผลงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พัฒนาพื้นที่ชายแดนภาคใต้ - ไทยเสรีนิวส์
มนร.นราธิวาส เปิดสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 64 เพิ่มศักยภาพวิจัยผลงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พัฒนาพื้นที่ชายแดนภาคใต้

มนร.นราธิวาส เปิดสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 64 เพิ่มศักยภาพวิจัยผลงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พัฒนาพื้นที่ชายแดนภาคใต้

 

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 ที่บริเวณลานพิกุล มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนคริทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสมาคมมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมเปิดพิธี โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีคณะอาจารย์ นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง

โดยโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ได้จัดขึ้นในวันที่ 18 สิงหา ของทุกปี ซึ่งเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยและสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม เพื่อสนับสนุนเยาวชนในพื้นทีได้มีโอกาสแสดงความรู้ความสามารถ เพิ่มทักษะกระบวนการการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างความภาคภูมิใจในพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช ในฐานะทรงเป็น พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

ส่งเสริมเยาวชนในพื้นทีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตระหนักถึงความสำคัญของวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ให้เยาวชนได้มีโอกาสเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จากนอกห้องเรียน ส่งเสริมให้เยาวชนได้รับโอกาสแสดงความรู้ความสามารถทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าต่อสาธารณชน เป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานการค้นคว้าวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวัฒนธรรมของเยาวชน นักศึกษา และบุคลากรศึกษา

ด้าน รศ.ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวว่า ขอชื่นชมกับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ที่ให้ความสำคัญกับวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ วิทยาศาสตร์ถือเป็นรากฐานแห่งความหน้าของประเทศชาติ ด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะผลักดันให้ประเทศไทยเจริญทันโลกดังนั้นการส่งเสริมเยาวชน นักเรียนนักศึกษาให้มีความสนใจ

นอกจากนี้การจัดงานในครั้งนี้ยังแสดงถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ค่อยช่วยเหลือสนับสนุนท้องถิ่น ด้านการศึกษาและการวิจัยเพื่อยกระดับอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และประเทศไทยในอนาคตต่อไป

ข่าว/กรียา เต๊ะตานี/นราธิวาส
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000