คณะนักศึกษาป.เอก รุ่นที่ 21,23 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มรภ.สวนสุนันทา รวมพลังสายบุญ มอบสิ่งของช่วยเหลือคนพิการ และคนด้อยโอกาส - ไทยเสรีนิวส์
คณะนักศึกษาป.เอก รุ่นที่ 21,23 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มรภ.สวนสุนันทา รวมพลังสายบุญ มอบสิ่งของช่วยเหลือคนพิการ และคนด้อยโอกาส

คณะนักศึกษาป.เอก รุ่นที่ 21,23 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มรภ.สวนสุนันทา รวมพลังสายบุญ มอบสิ่งของช่วยเหลือคนพิการ และคนด้อยโอกาส

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ณ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ อาคาร 60 ปี ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้เกียรติรับมอบเงิน  อาหาร สิ่งของ และอุปกรณ์ต่างๆ จาก คณะนักศึกษาปริญญาเอก รุ่นที่ 21,23 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รวมพลังสายบุญ พลังจิตศรัทธา ของการทำคุณงามความดี ตอบแทนแผ่นดิน เพื่อช่วยเหลือคนพิการ คนยากไร้ และคนด้อยโอกาส

โดยกิจกรรมในวันนี้เล็งเห็นความสำคัญของการร่วมมือร่วมใจกัน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน และจิตอาสาทุกท่านเพื่อแก้ไขวิกฤติเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่แพร่ระบาดอยู่หลายๆประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วยกันอย่างเต็มที่

จึงขอเป็นส่วนหนึ่งของประชาชนคนไทย ที่จะคอยเป็นขวัญ และกำลังใจ ในการปฏิบัติภารกิจ หน้าที่ ของบุคลากรทุกท่าน เพื่อให้การช่วยเหลือมนุษยชาติ และประชาชนคนไทย อยู่รอดปลอดภัย และผ่านพ้นวิกฤตการณ์อันเลวร้ายนี้ไปได้ด้วยดี พร้อมกัน

ในการนี้ นายชัยพร ภูผารัตน์ ผอ.สำนักงานสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย และนายชีวานนท์ พรรัตน์ธนิกกุล นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย ได้เป็นเกียรติเข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วย
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000