MSU-UDC ศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน - ไทยเสรีนิวส์
MSU-UDC ศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน

MSU-UDC ศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน

ศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดให้คำปรึกษาเรื่องการปรับสภาพบ้านที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับผู้สูงวัยโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อให้ผู้สูงวัยได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัย และศูนย์ MSU-UDC ยังมีการออกแบบสื่อนวัตกรรม 7 ขั้นตอน การปรับสภาพบ้านสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุให้กับคนในท้องถิ่น และชุมชน ได้ศึกษาและเรียนรู้ รวมถึงมีการนำความรู้การปรับสภาพบ้านบูรณาการเข้าสู่รายวิชาเรียนเพื่อให้นิสิตได้ศึกษา และต่อยอด เป็นสหสาขาวิชาชีพ นับว่าเป็นการส่งเสริมและออกแบบสภาพแวดล้อมให้ผู้สูงอายุมีชีวิตที่ดีขึ้น ลดการพึ่งพาลูกหลาน ส่งผลต่อทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้ผู้สูงวัยเข้มแข็งอีกด้วย  #ประเด็นรองรับสังคมผู้สูงวัย #feedDD #MASS #ไทยเสรีนิวส์

 

 
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000