หลอน 2 แก้ปัญหาผู้เสพยาเสพติดในชุมชน - ไทยเสรีนิวส์
หลอน 2 แก้ปัญหาผู้เสพยาเสพติดในชุมชน

หลอน 2 แก้ปัญหาผู้เสพยาเสพติดในชุมชน

การแก้ปัญหาผู้เสพยาเสพติดในชุมชน ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนร่วมวางแผนแก้ไขปัญหาการก่อเหตุในผู้ป่วยจิตเวช สร้างระบบการเฝ้าตรวจติดตามสถานภาพผู้ป่วยจิตเวชที่มีอาการรุนแรง ป้องกันเพื่อไม่ให้ไปก่อเหตุการณ์ความรุนแรง อันจะทำให้ประชาชนทั่วไปไม่ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจในความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ผลงานนักสื่อสารสร้างสรรค์ ภาคอีสาน #ปัจจัยเสี่ยงทางด้านสุขภาวะ #feedDD #MASS
ป้ายกำกับ:, , ,

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000