"เกวียน ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ" - ไทยเสรีนิวส์
“เกวียน ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ”
“เกวียน ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ”
เกวียน เป็นพาหนะโบราณที่ใช้ในการขนส่งสินค้า ผลผลิตทางการเกษตร ตลอดจนใช้ในการเดินทางของผู้คนในอดีต เนื่องจากในสมัยก่อนยังไม่มีรถยนต์ ถนนหนทาง เส้นทางคมนาคมยังไม่ได้รับการพัฒนาให้สะดวกต่อการเดินทาง
ต่อมาได้มีการพัฒนารูปแบบของการขนส่งและคมนาคมทางบกให้มีความทันสมัยมากขึ้น ผู้คนนิยมหันมาใช้รถยนต์ หรือรถไฟ ในการขนส่งสินค้าและการเดินทาง ทำให้บทบาทของเกวียนถูกลงความสำคัญลงไป หลงเหลือไว้เพียงการใช้งานในเชิงของการอนุรักษ์ และการศึกษาภายในห้องเรียนเท่านั้น
ประเด็นอัตลักษณ์ ภูมิปัญญาชาวบ้าน ผลงานนักสื่อสารสรัางสรรค์ ภาคอีสาน จ.ขอนแก่น #feedDD #MASS
ป้ายกำกับ:, , ,

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000