"เอามื้อสามัคคี " ร่วมกันลงแขกดำนา อนุรักษ์และสืบสาน วัฒนธรรมดั้งเดิมของเกษตรกรชาวไทย - ไทยเสรีนิวส์
“เอามื้อสามัคคี ” ร่วมกันลงแขกดำนา อนุรักษ์และสืบสาน วัฒนธรรมดั้งเดิมของเกษตรกรชาวไทย

“เอามื้อสามัคคี ” ร่วมกันลงแขกดำนา อนุรักษ์และสืบสาน วัฒนธรรมดั้งเดิมของเกษตรกรชาวไทย

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 พันโท เศรษฐสิทธิ์ พวงบานเย็น ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 และคุณปาริชาติ ศตะกูรมะ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 พร้อมด้วยกำลังพลและสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13

ได้เข้าร่วมกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี ” ร่วมกันดำนาในพื้นที่แปลงนาสาธิตของศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออนุรักษ์และสืบสาน ประเพณีดั้งเดิมของเกษตรกรชาวไทย ตลอดจนเสริมสร้างความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีภายในหน่วย

โดยได้ดำเนินการปลูกข้าวเหนียว พันธุ์ กข.6 คิดเป็นพื้นที่ จำนวน 3 งาน จากการดำเนินการกิจกรรมดังกล่าว ทำให้กำลังพลภายในหน่วย มีความมีความรัก ความสามัคคี และเห็นความสำคัญของประเพณีดั้งเดิมของเกษตรกรชาวไทย

ข้อมูลภาพข่าว
จ.ส.อ.กฤษฎา มณีใส กรมทหารราบที่ 13
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000