อุบลฯ เตรียมจัดตั้งศูนย์พักคอยอำเภอละ 1 แห่ง รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดง - ไทยเสรีนิวส์
อุบลฯ เตรียมจัดตั้งศูนย์พักคอยอำเภอละ 1 แห่ง รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดง

อุบลฯ เตรียมการจัดตั้งศูนย์พักคอยอำเภอละ 1 แห่ง รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด ก่อนนำส่งโรงพยาบาลรักษาต่อไป


วันที่ 13 ก.ค 64 ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยให้สถาบันกวดวิชา สถานที่เรียนพิเศษ งดการจัดการเรียนการสอนในอาคาร (On – Site) ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 กรกฎาคม 2564 และให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานีกำกับดูแลให้สถาบันกวดวิชา สถานที่เรียนพิเศษประเมินตนเองผ่าน Thai Stop Covid Plus และให้อำเภอพื้นที่ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจสอบใบอนุญาตของสถาบันกวดวิชา

ในที่ประชุม ยังได้พิจารณาแนวทางการบริหารจัดการขยะติดเชื้อ ณ โรงพยาบาลสนามบ้านยางน้อย อำเภอเขื่องใน ซึ่งมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทำให้มีปริมาณขยะติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน โดยจะประสานขอรับการสนับสนุนรถเก็บขนขยะติดเชื้อจากเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อนำขยะติดเชื้อไปกำจัดที่อำเภอวารินชำราบ

และได้พิจารณาเตรียมการจัดตั้งศูนย์พักคอยสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดและพื้นที่ควบคุมสูงสุด ก่อนเข้าสู่กระบวนการรักษาในโรงพยาบาล อำเภอละ 1 แห่ง โดยมอบหมายให้อำเภอทุกอำเภอพิจารณาคัดเลือกสถานที่ ที่มีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค มีบริเวณที่เป็นสัดส่วน มีรั้วรอบขอบชิด และอยู่ห่างไกลจากชุมชน เช่น โรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่มีการทำการเรียนการสอนแล้ว เพื่อนำมาปรับปรุงและจัดตั้งเป็นศูนย์พักคอยสำหรับผู้ป่วยโควิด – 19 ในพื้นที่

โดยมีสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ดูแลเรื่องระบบการบริหารจัดการและด้านบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน โดยใช้ต้นแบบ จาก Local Quarantine ที่บ้านยางน้อย อำเภอเขื่องใน และมอบหมายให้ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้ดูแลด้านการบริหารและใช้จ่ายงบประมาณ ตามแนวทางป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน


กฤษณะ วิลามาศ รายงาน
ป้ายกำกับ:, ,

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000