ม.อุบลฯ ลงพื้นที่ สร้างอนาคตร่วมกับชุมชน เพื่อให้เกิดความยั่งยืน - ไทยเสรีนิวส์
ม.อุบลฯ ลงพื้นที่ สร้างอนาคตร่วมกับชุมชน เพื่อให้เกิดความยั่งยืน

ม.อุบลฯ ลงพื้นที่ สร้างอนาคตร่วมกับชุมชน เพื่อให้เกิดความยั่งยืน

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ดร.จรวยพร แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร ในนามตัวแทนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงพื้นที่ในกิจกรรมสร้างอนาคตร่วมกับชุมชน (Share Future with Community)” ณ เทศบาลตำบลธาตุ และ เทศบาลตำบลคำขวาง โดย จ.ส.อ.ประสิทธิ์ หอมจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลธาตุ และ ดร.ณัฐณิชาช์ เพิ่มทองอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลคำขวาง พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรเทศบาลตำบล ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด้วยความตั้งใจที่จะเป็น “มหาวิทยาลัยในดวงใจของชุมชน เป็นหลักของท้องถิ่น และเป็นปัญญาแห่งแผ่นดิน” มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตั้งมั่นที่จะสร้างอนาคตร่วมกับชุมชน (Share Future with Community) เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งชุมชนที่ใกล้มหาวิทยาลัยมากที่สุด ได้แก่ ชุมชนเมืองศรีไค/ชุมชนโพธิ์ใหญ่/ชุมชนธาตุ/ชุมชนคำขวาง ซึ่งเป็นทั้งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยและเป็นเสมือนครอบครัวใหญ่ที่คอยช่วยเหลือดูแลนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยตลอดมา

สำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้ มีจุดประสงค์สำคัญ 3 ประการ ได้แก่ 1. สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนในพื้นที่รอบมหาวิทยาลัย ภายใต้แนวคิด สร้างอนาคตร่วมกับชุมชน (Sharing the Future with the Community) เพื่อการพัฒนาพื้นที่ร่วมกัน

2. มอบมุ้งนาโน ภายใต้กิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” สำหรับสถานศึกษาและชุมชนในพื้นที่เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกในช่วงฤดูฝน ซึ่งเป็นผลงานนวัตกรรมจากเครือข่ายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ 3. สร้างเครือข่ายองค์กรโปร่งใสกับหน่วยงานภายนอก ตามแผนปฏิบัติราชการเพื่อป้องกันและปราบปรามทุจริต ม.อุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2564 ในมาตรการการสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกเพื่อร่วมเป็นภาคีในการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ตลอดระยะเวลา 31 ปีแห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรามุ่งหวังที่สร้างอนาคตร่วมกับชุมชน และการมาเยือนในครั้งนี้คือจุดเริ่มต้นที่ดีที่ทั้งภาคการศึกษา ท้องถิ่น และประชาสังคมจะได้ร่วมกันหารือเพื่อชุมชนของเราให้เป็นพื้นที่แห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคตร่วมกันต่อไป

 

กิตติภณ เรืองแสน / ข่าว
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000