2 ร.ร.ชื่อดังเมืองศรีสะเกษ ผวาโควิด-19 สั่งปิดโรงเรียน 7 วัน ห้ามครูและบุคลากรออกนอกพื้นที่เด็ดขาด (มีคลิป) - ไทยเสรีนิวส์
2 ร.ร.ชื่อดังเมืองศรีสะเกษ ผวาโควิด-19 สั่งปิดโรงเรียน 7 วัน ห้ามครูและบุคลากรออกนอกพื้นที่เด็ดขาด (มีคลิป)

2 ร.ร.ชื่อดังผวาโควิด-19 สั่งปิดโรงเรียน 7 วัน ห้ามครูและบุคลากรออกนอกพื้นที่เด็ดขาด ขอให้ผู้ปกครองดูแล น.ร.อย่างใกล้ชิดและเรียนออนไลน์กับครูประจำวิชา หลังพบ น.ร.เล่นกีฬาสัมผัสผู้ป่วยแคมป์คนงาน

 

เมื่อวันที่ 2 ก.ค.64 ที่ ร.ร.ขุนหาญวิทยาสรรค์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ นายศึก ลูกอินทร์ ผอ.ร.ร.ขุนหาญวิทยาสรรค์ เปิดเผยว่า ตนได้ลงนามในประกาศ ร.ร.ขุนหาญวิทยาสรรค์ เรื่อง ปิดเรียนด้วยเหตุกรณีพิเศษ ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการแพร่ระบาดรุนแรงหลายพื้นที่หลายจังหวัดในประเทศไทย

ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร2019 (COVID- 19) (ศบค. ) ซึ่งต้องเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาตของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างต่อเนื่องใกล้ชิดตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) (ศบค.) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ร.ร.ขุนหาญวิทยาสรรค์ จึงกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID 19) ดังนี้ 1. ร.ร.ขุนหาญวิทยาสรรค์ปิดเรียนด้วยเหตุกรณีพิเศษตั้งแต่วันศุกร์ที่ 2 ก.ค. 2564 ถึง วันศุกร์ที่ 9 ก.ค. 2564 และเปิดเรียนในวันจันทร์ที่ 12 ก.ค. 2564 เป็นต้นไป

ผอ.ร.ร.ขุนหาญวิทยาสรรค์ เปิดเผยต่อไปว่า 2. ในช่วงปิดเรียนระหว่างวันศุกร์ที่ 6 ก.ค. 2564 ถึง วันศุกร์ที่ 9 ก.ค. 2564 ร.ร.จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ตามบริบทของแต่ละรายวิชา 3. หากข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาท่านใดมีความจำเป็นต้องเดินทางออกนอกพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ ให้บันทึกขออนุญาตออกนอกเขตโรงเรียนและนอกเขต จ.ศรีสะเกษ เสนอ ผอ.ร.ร.เป็นลายลักษณ์อักษรและได้รับการอนุญาตก่อนออกเดินทาง พร้อมทั้งบันทึกการเดินทาง(Time Line) ของตนเองอย่างละเอียด 4. ขอความร่วมมือผู้ปกครอง น.ร.ทุกท่าน ได้กำกับดูแลนักเรียนให้ปฏิบัติตนตามมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) อยู่ที่บ้านและในชุมชนอย่างเข้มแข็งและใกล้ชิต และเรียนออนไลน์กับครูประจำวิชาตามความพร้อมหรือทำแบบฝึกหัด ใบงานใบกิจกรรมที่ครูประจำวิชามอบหมายทาง Line , Facebook หรือรูปแบบอื่น ๆ

5. มอบหมายคณะครูทุกท่านดูแลความสะอาดจุดเสี่ยงต่อการสัมผัสร่วมกัน ทั้งในห้องสำนักงาน อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องน้ำ หรืออาคารสถานที่อื่น ๆ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ หรือเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อทุกวัน 6. คัดกรองผู้ผ่านเข้า-ออก ร.ร. ด้วยการวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์ตามจุดต่าง ให้เพียงพออยู่ตลอดเวลา รักษาระยะห่าง 2 เมตร พร้อมสวมหน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลา และ 7. ขณะอยู่ใน ร.ร.ขอความร่วมมือ น.ร. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มาติดต่อราชการทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID- 19) ของกระทรวงสาธารณสุขและแนวปฏิบัติที่สถานศึกษากำหนดอย่างเคร่งครัด

 

ด้าน นายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ ผอ.ร.ร.สตรีสิริเกศ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ตนได้ลงนามในประกาศคำสั่งปิด ร.ร.ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 2-9 ก.ค. 64 นี้ พร้อมสั่งการให้คณะครูจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ตามมาตรการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 หลังพบ น.ร.คนหนึ่งใน ร.ร.ไปเล่นกีฬาและสัมผัสกับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่กลับจากแคมป์คนงานในกรุงเทพฯ ซึ่งอาจจะมีคนงานจำนวนหนึ่งติดเชื้อโควิด-19 และอาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดในพื้นที่อื่นๆ ด้วย

ร.ร.สตรีสิริเกศ จึงได้กำหนดมาตรการการเฝ้าระวังและเพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ให้กับนักเรียน ครูและบุคลากร โดยให้นักเรียน รวมถึงนักเรียนห้องเรียนพิเศษทุกประเภท ทุกระดับชั้น ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 3,050 คน เรียนออนไลน์ตามตารางเรียนประจำวัน ตั้งแต่วันที่ 2-9 ก.ค. 64นี้ และเรียนชดเชยออนไลน์ วันเสาร์ตามปฏิทินที่โรงเรียนกำหนด ซึ่งในช่วงระหว่างวันที่ 2-9 ก.ค.64 นี้ ไม่อนุญาตให้นักเรียนไปทำกิจกรรมที่โรงเรียนโดยเด็ดขาด รวมถึงการใช้สนามกีฬาที่โรงเรียนทุกประเภท ส่วนครูและบุคลากร ให้ลงเวลาปฏิบัติงานในวัน เวลา ราชการ ตามปกติ

นายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ ผอ.ร.ร.สตรีสิริเกศ เปิดเผยด้วยว่า จากนั้น ร.ร.จะประเมินสถานการณ์ เป็นระยะๆ ในแต่ละช่วงวัน เวลา โดยส่งแบบสอบถามไปยังผู้ปกครองและน.ร. เพื่อตอบแบบสอบถาม ติดตามสถานการณ์ พร้อมทั้งให้ น.ร. ครูและบุคลากร ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTTA อย่างเคร่งครัด ซึ่งทางร.ร.จะเร่งดำเนินการทำความสะอาดห้องเรียน อาคารเรียน และภายในบริเวณ ร.ร.ในช่วงที่ น.ร.เรียนออนไลน์ที่บ้าน

 

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000