ศรีสะเกษ ยกขบวนของดีเมืองศรีสะเกษ มาสร้างช่องทางการตลาด ที่ลานโปรโมชั่นชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น - ไทยเสรีนิวส์
ศรีสะเกษ ยกขบวนของดีเมืองศรีสะเกษ มาสร้างช่องทางการตลาด ที่ลานโปรโมชั่นชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น

ศรีสะเกษ ยกขบวนของดีเมืองศรีสะเกษ มาสร้างช่องทางการตลาด ที่ลานโปรโมชั่นชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น

รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ยกขบวนสินค้าเกษตรของดีเมืองศรีสะเกษ มาจัดกิจกรรมแสดงและจำหน่ายเพื่อยกระดับสินค้าภาคการเกษตรและสินค้าอื่นที่มีศักยภาพของจังหวัดศรีสะเกษ ให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้บริโภคอย่างกว้างขวาง สร้างช่องทางการตลาดที่เข้มแข็ง สร้างงาน สร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายน 2564 ที่ลานโปรโมชั่นชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น

จังหวัดศรีสะเกษ เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญของประเทศหลายชนิด เช่น ข้าวหอมมะลิ หอมแดง พริก และมีสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI จำนวน 6 ชนิด ได้แก่ ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ หอมแดงและกระเทียมศรีสะเกษ ผ้าไหมเก็บบ้านเมืองหลวงและเส้นไหมไทยพื้นบ้านอีสาน รวมถึงปัจจุบันได้มีการสนับสนุนการปลูกกาแฟโรบัสต้าศรีสะเกษ การส่งเสริมให้มีการสวมใส่ผ้าทอมือ หรือ ผ้าเบญจศรี ซึ่งเป็นผ้าอัตลักษณ์ของจังหวัดศรีสะเกษ

ที่ผ่านมาจังหวัดศรีสะเกษ ได้ให้ความสำคัญกับการยกระดับการผลิตสินค้าที่ปลอดภัย ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของจังหวัดศรีสะเกษ ที่ว่า “ดินแดนเกษตรปลอดภัย การค้าและการท่องเที่ยวครบวงจร” โดยสนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณภาพสินค้าให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค เพื่อเป็นการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ อาทิ ข้าวหอมมะลิ ทุเรียนภูเขาไฟ พริก หอมแดง กระเทียม ให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP

ทั้งยังการส่งเสริมสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียน GI ให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ GI อาทิ ผ้าไหมเก็บบ้านเมืองหลวง ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ หอมแดงและกระเทียมศรีสะเกษ เป็นต้น

โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานอย่างครบวงจร กิจกรรมประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์สินค้า จัดขึ้นเพื่อยกระดับสินค้าภาคการเกษตรและสินค้าอื่นที่มีศักยภาพของจังหวัดศรีสะเกษ ให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้บริโภคอย่างกว้างขวาง

ซึ่งคาดหวังว่าจะสามารถผลักดันให้มีการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาชีพแก่เกษตรกร สร้างช่องทางการตลาดที่เข้มแข็ง อันจะนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน สร้างงาน สร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

สำหรับกิจกรรมประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์สินค้า GI ครั้งนี้ ในงานจะมีสินค้าดีของจังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่ ผ้าไหมเบญจศรี-ผ้าไหมเก็บบ้านเมืองหลวง, หอมแดง ,กระเทียมศรีสะเกษ, ข้าวหอมมะลิ, กาแฟ รวมถึงสินค้าเกษตร สินค้าเกษตรแปรรูป มาจัดแสดงและจำหน่าย เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภค นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น นาทีทอง การแจกของรางวัล วันละ 2 ครั้ง ทุกวัน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายน 2564 ที่ลานโปรโมชั่นชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น

นายอนุรักษ์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า จังหวัดศรีสะเกษได้ยกเอาสินค้าที่มีคุณภาพ มีศักยภาพ มีอัตลักษณ์รวมถึงสินค้าเกษตรอื่นๆ และสมุนไพร ที่มีการรับรองมาตรฐานมาจัดกิจกรรมครั้งนี้ จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงนักท่องเที่ยวได้มาเลือกชมเลือกซื้อเพื่อเป็นการสนับสนุนเกษตรกรและผู้ผลิตสินค้าชุมชนให้มีรายได้ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 นี้ และขอการันตีว่าท่านจะได้สินค้าดี มีคุณภาพ อย่างแน่นอน
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000