สถานศึกษา 614 แห่ง ในจ.อุบล เปิดภาคเรียนวันแรก ภายใต้มาตรการป้องกันควบคุมโควิด อย่างเข้มงวด - ไทยเสรีนิวส์
สถานศึกษา 614 แห่ง ในจ.อุบล เปิดภาคเรียนวันแรก ภายใต้มาตรการป้องกันควบคุมโควิด อย่างเข้มงวด

สถานศึกษา 614 แห่ง ในจ.อุบล เปิดภาคเรียนวันแรก ภายใต้มาตรการป้องกันควบคุมโควิด อย่างเข้มงวด

 

วันที่ 1 มิ.ย. 64 ที่โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ถนนสรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาชื่อดังประจำจังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจประเมินความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ซึ่งเป็นอีกโรงเรียนหนึ่ง ที่ผ่านการประเมินความพร้อมของสถานศึกษาในตัวชี้วัด 44 ด้านผ่าน Thai STOP Covid plus และเปิดการเรียนการสอนในวันที่ 1 มิถุนายน 2564

ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนภายใต้ภาวการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ในรูปแบบ 5 รูปแบบ คือ On site : เรียนที่โรงเรียน , On air : เรียนโดย DLTV ผ่านดาวเทียม KU Band , On line : เรียนผ่านอินเทอร์เน็ต , On demand : เรียนผ่านแอปพลิเคชัน และ On hand : เรียนที่บ้านโดยหนังสือเรียน/แบบฝึกหัด ซึ่งแต่ละโรงเรียนได้เลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับบริบทของ แต่ละโรงเรียนและนักเรียนในโรงเรียนของตน

ด้านนายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินความพร้อมของโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ซึ่งเตรียมเปิดการเรียนการสอนในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 และวางแผนในการจัดการเรียนการสอนไว้ 3 ระยะ คือ ระยะแรกเน้นการจัดการเรียนการสอนผ่าน On line , On air และ On hand จนถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2564 จึงจะเริ่มเปิดให้เรียนที่โรงเรียน และคาดว่าหากสถานการณ์โควิด – 19 มีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นจะสามารถเปิดการเรียนการสอนเต็มรูปแบบได้ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564

ซึ่งขณะนี้ทางโรงเรียนได้เตรียมมีมาตรการดูแลสุขลักษณะ และความสะอาดในสถานศึกษา โดยการมีคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา การสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา จัดจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ จัดระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร ทำความสะอาดห้องเรียน/พื้นผิวสัมผัสร่วม เปิดหน้าต่างประตู ระบายอากาศ ไม่จัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนจำนวนมาก เหลื่อมเวลา ลดเวลาทำกิจกรรม


ทั้งนี้ จังหวัดอุบลราชธานี มีสถานศึกษาทั้งหมด 1,282 แห่ง เริ่มเปิดการเรียนการสอนในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 จำนวน 614 แห่ง สำหรับสถานศึกษาที่จะเปิดการเรียนการสอนทุกแห่งจะต้องผ่านการประเมินใน Thai STOP Covid plus และต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานีจึงจะเริ่มเปิดการเรียนการสอนได้

 

กิตติภณ เรืองแสน / ข่าว
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000