กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสามเณร โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา ศรีสะเกษ ผ่านสื่อออนไลน์ - ไทยเสรีนิวส์
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสามเณร โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา ศรีสะเกษ ผ่านสื่อออนไลน์

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสามเณร โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา ศรีสะเกษ ผ่านสื่อออนไลน์

 

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ที่โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา ตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสามเณรผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย ผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พระครูสุภกิจจาภรณ์ ผู้จัดการโรงเรียนปรางค์กู่วิทยา คณะครู นักเรียน และกรรมการบริหารสถานศึกษา เฝ้ารับเสด็จฯ

ซึ่งนายซัตวินเดอร์ซิงห์ สัจจเทพ ผู้แทนมูลนิธิฮารนามซิงห์ ฮารบันส์กอร์ (สัจจเทพ) ได้กราบบังคมทูลถวายรายงานการสร้างอาคารเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา ตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างอาคารเรียนเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายใต้ฝ่าละอองพระบาท ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างจนเสร็จเรียบร้อย พร้อมใช้งานแล้ว เป็นอาคารเรียน 1 หลัง 2 ชั้น มีความกว้างห้องเรียน 6 เมตร ทางเดิน 2.5 เมตร รวม 8.5 เมตร มีความยาว 41 เมตร ค่าก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 5,323,212.00 บาท ทรงกดกริ่งเปิดแพรคลุมป้ายชื่ออาคารเรียน “อาคารมูลนิธิฮารนามซิงห์ ฮารบันส์กอร์ (สัจจเทพ)”

จากนั้น พระมหาดนัยธร ติกฺขปญฺโญ ผู้อำนวยการโรงเรียนถวายรายงานข้อมูลพื้นฐาน และผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสามเณร ตามพระราชดำริฯ

คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ กราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ สามเณรนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ถวายรายงานผลการเรียน ทอดพระเนตรกิจรรมสามเณรนักเรียน การอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น เทศน์แหล่ทำนองอีสาน การฝึกอาชีพ การแส่วผ้า ถักประคดเอว โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง การผลิตไส้กรอกเห็ด การทำไม้กวาดจากใยตาล การทำบายศรีจากวัสดุธรรมชาติ

ทอดพระเนตรการสาธิตการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ทอดพระเนตรกิจกรรม ห้องพยาบาล ห้องสมุด ห้องสหกรณ์ ห้องคอมพิวเตอร์

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานศรีสะเกษ กราบบังคมทูลแผนการจัดการน้ำให้แก่โรงเรียน จากนั้น ทรงพระราชทานพระราโชวาทแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษและคณะ

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ. ศรีสะเกษ
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000