กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ประกาศรับสมัครบุคลากรในองค์กรเอกชน เข้ารับการศึกษาหลักสูตร วทร. รุ่นที่ 54 - ไทยเสรีนิวส์
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ประกาศรับสมัครบุคลากรในองค์กรเอกชน เข้ารับการศึกษาหลักสูตร วทร. รุ่นที่ 54

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ประกาศรับสมัครบุคลากรในองค์กรเอกชน เข้ารับการศึกษาหลักสูตร วทร. รุ่นที่ 54

 

วันนี้ (2 พฤษภาคม 2564) เรือโทหญิง พุทธรักษา โรคารักษ์ (หมวดการ์ด) ผู้ช่วยโฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า กรมยุทธศึกษาทหารเรือ รับสมัครบุคลากรในองค์กรเอกชนเข้ารับการศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 54 ประจำปีการศึกษา 2565 ระยะเวลาการศึกษา 11 เดือน ระหว่าง ตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565 โดยผู้เข้ารับการศึกษาประกอบด้วย ข้าราชการกองทัพเรือ ชั้นยศระดับนาวาเอก นาวาเอก(พิเศษ) หรือเทียบเท่าระดับผู้อำนวยการกอง ข้าราชการจากกองทัพบก กองทัพอากาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ข้าราชการจากหน่วยงานหรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งนายทหารสัญญาบัตรจากกองทัพเรือมิตรประเทศ

ดังนั้น กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จึงมีความประสงค์ประกาศรับสมัครบุคลากรในระดับผู้บริหารจากองค์กรเอกชนเข้ารับการศึกษา เพื่อเป็นโอกาสสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ รวมทั้งการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เข้ารับการศึกษา อันจะเป็นประโยชน์ในการสร้างมุมมอง ส่งเสริมการสร้างวิสัยทัศน์ ตลอดจนการติดต่อประสานงานระหว่างองค์กรในอนาคต โดย มีคุณสมบัติ มีสัญชาติไทย เป็นนักธุรกิจภาคเอกชน หรือองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป อายุระหว่าง 40-54 ปี มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 7 พฤษภาคม 2564

รายละเอียดเพิ่มเติมตรวจสอบได้ที่
http://www.navedu.navy.mi.th/nwc/prakartsubscribe2564/indexsubscribenwc2564.html
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000